ИЮНЬ 28 – ТӨӨГҮЛҮГ ХҮН

1930 чылдың июнь 28-те КУТВ-туң (Чөөн чүктүң ажылчы чоннарының коммунистиг университединиң) болгаш НИАНКП-ниң (Национал айтырыглар талазы-биле эртем шинчилел ассоциациязының) эртем ажылдакчыларының тыва дылга таарыштыр кылганы латинчиткен алфавитти күрүнениң бижии кылдыр Тыва Арат Республиканың чазааның дүрүмчүткен декреди үнген.

НИАНКП-ниң эртем ажылдакчыларының тургусканы, Тываның ажылчы чоннарынга белек кылдыр Москвага парлааш чорутканы бирги тыва ҮЖҮГЛЕЛ көстүп келген.

#ирнш #минобрнаукирт #тывадыл #үжүглел #100летиеТНР #годнаукиитехнологий

ЭРТЕМ ЧОКТА, ЭРТЕН БАЗА ДҮН

Тес-Хем кожууннуң Самагалтай 2 дугаарлыг ниити билиг ортумак школазының тыва дыл болгаш чогаал башкызы Анджела Тирчин эртемге сундулуг өөренкчилериниң бирээзиниң дугайында:
«Тюлюш Цендаюш – мээң өөреникчим, ол 6-гы классты дооскан. 2020-2021 өөредилге чылында Цендаюш Тюлюш «Келир үеже базым»/«Шаг в будущее» деп эртем-практиктиг конференцияга «С.Токаның «Тос чадырда» деп тоожузунда Тывыкының овур-хевири» деп шинчилел ажылы-биле киришкен. Цендаюштуң тыва филологияга сонуургалын оттурарынга кырган-ачазы Доспан Салим Санакчыевич, кырган-авазы Марина Дажы-Дондуповна – дыл башкыларының салдары улуг болган. Шинчилел ажылын кылып турувуста, олар арга-сүмезин үргүлчү берип турганнар.
Цендаюш-биле эге базымнарны кылып, ам-даа дыл талазы-биле шинчилел ажылын кылырын уламчылаар бис.
Келир үеде шинчилээр ажылывыстың сорулгазы – чаңгыс чер чурттуг чогаалчыларывыстың бижээн ажылдарының онзагай талаларын илередип тодарадырын уламчылаары.
Ачам Тирчин Моторк Айыжыыевичиниң чогаалдарының дылының онзагайын илередип, ону шинчилээри – ыдыктыг хүлээлгем деп бодаар мен. Ооң чогаалдарын өөреникчилерим-биле сайгарып, шинчилеп турар бис.
Цендаюш болза Салчак Токаның «Тос чадырда» деп тоожузун аажок сонуургап номчаан. Оон аңгыда өске чогаалчыларның ажылын база өөренип, сайгарып турар.
Өөредилгеден аңгыда, бодунуң үе-чергези хөй оолдар ышкаш, Цендаюш бокска сонуургалдыг, делегей чемпиону болуксаар күзелдиг.
#ирнш #минобрнаукирт #тыва #тесхемскийкожуун #годнаукиитехнологии #наукарядом

АНЫЯКТАР ХҮНҮ-БИЛЕ!

ТЫВАНЫҢ ЭРГИМ ООЛДАРЫ БОЛГАШ КЫСТАРЫ!

Россияның аныяктар хүнү-биле чүректиң ханызындан чедирген байырывысты хүлээп ап көрүңер!

Чалыы назынны төрүттүнген чылы-биле эвес, а сагыш-сеткилиниң ажык чоруундан, амыдыралга туруштуундан, күчү-шыдалындан болгаш чогаадыкчы арга-шинээнден, келир үеже чүткүлүнден тодарадыр болгай.

Бистиң аныяктарывыс — ол дээрге улуг болгаш боттуг күш-түр. Аныяк назын — шилилгениң болгаш дидим идегелдерниң үези. Силер аныяк, угаанныг, салым-чаяанныг болгаш чараш силер. Бүгү чүүлдер — силерниң холуңарда. Силерниң идегелиңер, бодалдарыңар болгаш күзелдериңер бүдер болзун!

Хүндүлүг оолдар, кыстар! Силерге быжыг кадыкшылды, аас-кежикти, чаагай чүүлдерни, шынчы эш-өөрнү болгаш быжыг өг-бүлени, амыдыралга болгаш ажыл-ишке чедиишкиннерни, даартагы хүнге бүзүрелди күзедивис!
#ирнш #минобрнаукирт #молодежьТувы #Тываныңаныяктары #Тыва #Россия

Годовой отчет о результатах проведенных мониторинговых исследований в рамках региональной системы оценки качества образования (РСОКО) за 2020-2021 учебный год

Региональные проверочные работы по родному (тувинскому) языку (далее – РПР) в 4-х, 9-х классах и родной (тувинской) литературе в 11-х классах общеобразовательных организаций Республики Тыва проводились на основании приказов Министерства образования и науки Республики Тыва:
Цель мониторинговых исследований по родному (тувинскому) языку и литературе – диагностика достижения предметных и метапредметных результатов.
Задачи проведенных мониторинговых исследований в рамках региональной системы оценки качества образования (РСОКО) по родному (тувинскому) языку и литературе:
– оценка индивидуальных учебных достижений обучающихся в соответствии с требованиями;
– информирование всех участников образовательных отношений о состоянии качества образования;
– использование результатов оценочных процедур для повышения качества образования, в том числе повышения квалификации педагогических работников;
– формирование среди участников образовательных отношений устойчивых ориентиров на методы и инструменты объективной оценки образовательных результатов обучающихся.

ДЛЯ ПРОСМОТРА ДОКУМЕНТА НАЖМИТЕ НА ЗАГОЛОВОК

САКТЫЫШКЫННЫҢ БОЛГАШ КАЖЫЫДАЛДЫҢ ХҮНҮ

1941 чылдың июнь 22-де даңгаар эртен оор ёзу-биле хенертен фашистиг Германия Совет Эвилелинче халдап келген. Ол хүнден эгелээш, Совет Эвилели биле фашистиг Германияның аразынга 1418 хүннер болгаш дүннер иштинде (4 чыл) үргүлчүлээн Ада-чурттуң Улуг дайыны эгелээн.

Фашистиг Германия төөгүде кижи көрүп көрбээн көвей чепсектиг армиялыг бистиң чурттувусче халдап келген: 190 дивизия (5 миллион чедир кижилер), 4 муң ажыг танкылар, 47 муң ажыг ок-чепсек болгаш миномёттар, 4 миллион 3 муң ажыг самолёттар, 250 чедир корабльдар. Оларга удур бистиң чурттувустан 186 дивизия (3 миллион хире кижи), 3 миллион 9 муң ажыг танкылар, 10 муң самолёттар тудушкан…

Дайын эгелээн хүнде, Тыва Арат Республиканың X Улуг Хуралының ээлчеглиг съездизинге делегаттар фашистиг Германияга дайынны чарлаар дугайында шиитпирни үндүрген баштайгы даштыкы күрүне болган. Дайын чылдарының үезинде республиканың чону Совет Эвилелинге бүгү талазы-биле дузазын көргүскен. Кызыл шериглерниң одуруунга Тыва Арат Республикадан муң-муң совет хамаатылар, оларның иштинде тыва эки турачылар сеткилиниң кыйгызы-биле дайылдажып турган.

Дайын үезинде совет солдаттар, совет чон эң-не демниг, маадырлыг чоруун көргүскен. Тиилелге дыка аары-биле чедип алдынган. Дайын үезинде 11 миллион ажыг совет кижилер өлүрткен, алган балыгланыышкыннарындан өлген болгаш ис чок читкен.

Ынчангаш июнь 22-ни САКТЫЫШКЫННЫҢ БОЛГАШ КАЖЫЫДАЛДЫҢ ХҮНҮ кылдыр доктааткан. Каржы-дошкун, аш-чуттуг, түрегделдиг дайын чылдарында амы-тынындан чарылган база бо хүнге чедир чурттап четтикпейн барган солдаттарывыска мөгейдивис.

Бистер маадырларны сактып чоруур болзувусса, олар кезээ мөңгеде дириг артар…

#ирнш #минобрнаукирт #тыва #22июня #деньпамятиискорби

ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ. ЭКОЛОГИЯ. ЧЕРИНГЕ, СУУНГА, ДЭЭРИНГЕ ХУМАГАЛЫЫ

ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ. ЭКОЛОГИЯ.
ЧЕРИНГЕ, СУУНГА, ДЭЭРИНГЕ ХУМАГАЛЫЫ

Бурунгу тывалар Черни ном дижир. Чер биле кижиниң хини тудуш болур. Шаанда шагда өгге чаш уруг төрүттүнерге, уруг сыртыын өг иштинге хензиг уургай каскаш, аңаа чалаар турган, ол чаңчыл чер биле кижиниң тудужун илередип турар.

Чер — ыдыктыг. Черни үреп-чалап болбас.
Черниң кырында дагларны, хемнерни, үнүштерни тыва кижи шагдан бээр хумагалап чораан. Даглыг Тывада улуг, биче хемнер бар. Кадыр даглардан шурап баткан чиңге хемнерге балык кончуг хөй бо-лур, ындыг хемнерни богбас чаңчыл турган.

Бурунгу тываларның бодалы-биле алырга, көк дээр чер кырында хамык чүвени көрүп, дыңнап билип турар. Шаандакы тыва кижи хүнге чүдүүр чораан. Кижиниң кадык болуру, тодуг-догаа чурттаары, чер кырында үнүп турар ыяштың, тарааның дүжүткүр болуру чырык хүнден хамааржыр дижир.

Тыва кижи айга база чүдүүр чораан. Бистиң өгбелеривис айны көрүп тургаш, чымчак агаар болурун база кадыг агаар болурун баш бурунгаар билип аар.
#ирнш #минобрнаукирт #экологиявприоритете #годнаукиитехнологий #тыва #берегитеприроду

«ЭКОЛОГИЯ» ДЕП СӨСТҮ ЧҮГЕ БО-ЛА ДЫҢНААР БИС?

«ЭКОЛОГИЯ» ДЕП СӨСТҮ ЧҮГЕ БО-ЛА ДЫҢНААР БИС?
Бис, кижилер, бойдустан хамаарылгалыг бис: агаардан, сугдан, үнүштерден база дириг амытаннардан. Ынчалза-даа бойдус база бистен хамаарылгалыг.
Хем суун хирлендирерге, балыктар өлүр. Шынаада шупту чечектерни чулуп кааптар болза, ховаганнар чиде бээр. Агаарга машинаның үндүрген хейи көвүдээр болза, кижилерниң тыныжы бергедээр.
Экология бойдуска, бистиң төрээн планетавыс Черге камныг болурунга өөредип турар.

ЭКОЛОГИЯ – НАУКА О ЗАКОНАХ ЖИЗНИ ПРИРОДЫ
Природа – это солнце, звезды, воздух, вода… Это деревья, птицы, звери, бабочки… И человек – это тоже часть природы. Природа – это единый дом, в котором все нужны друг другу: от огромного Солнца до самой маленькой мошки. А экология – это наука о законах жизни Природы.
Главный закон экологии – все связано со всем. Природе нужны зайчики и волки, ядовитые грибы и съедобные, красивые бабочки и кусачие комары. А еще дождь, снег и чистый воздух. Все мы хотим пить чистую воду, купаться в озерах и реках, дышать чистым воздухом, питаться здоровой пищей. Если все люди будут относиться бережно к окружующему их миру природы, то Земля будет кормить человека еще много-много веков.
#ирнш #минобрнаукирт #экологиявприоритете #годнаукиитехнологий #тыва #берегитеприроду

КАЛМЫЦКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН ГОСТИТ У ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

КАЛМЫЦКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР В ГОСТЯХ У ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Год науки и технологий в Институте развития национальной школы продолжается интересными встречами и обменом опытом с коллегами из других регионов нашей необъятной страны.

Сегодня принимали почетного гостя – Викторию Васильевну Куканову, кандидата филологических наук, директора Калмыцкого научного центра Российской Академии наук. Познакомили коллегу с нашей деятельностью и коллективом. Очень интересного и много нового узнали о становлении науки в республике и деятельности по сохранению родного калмыцкого языка. Калмыцкий научный центр РАН – титульное научное учреждение Калмыкии, охватывающее большой диапазон исследований, имеющий собственные лаборатории естественно-научного цикла, аспирантуру и высокие показатели публикаций научных трудов с хорошим индексом цитирования и индексом Хирша, который является количественной характеристикой продуктивности научной организации и сотрудников, основанной на количестве публикаций и количестве цитирований этих публикаций.

Виктория Васильевна ознакомившись с нашими работами по развитию и сохранению тувинского языка обозначила: “…восхищаюсь Вами! Вы удивительные люди! Когда человек любит свой язык – это заслуживает уважения и почтения, а когда в дополнение к этому делается огромная работа по развитию и популяризации родного языка, то Вас можно назвать героями!”

Благодарим Вас уважаемая Виктория Васильевна за высокую оценку нашей работы! Готовы к дальнейшему сотрудничеству с Вами лично и Калмыцким научным центром РАН! Успехов и благополучия Вам! Всегда будем рады видеть Вас и ваших коллег в стенах Института развития национальной школы!

#ирнш #минобрнаукирт #КалмыцНЦРАН #сохранениеродногоязыка #годнаукиитехнологий

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ “НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТУВЫ” В ГОСТЯХ У ИРНШ

Сегодня прошла очень интересная встреча с главным редактором журнала “Новые исследования Тувы”, доктором философских наук Чимизой Кудер-ооловной Ламажаа. Многие знают, что Чимиза Ламажаа патриот своей малой родины. Очень много работы проведено изучению культуры, традиций и этнографии Тувы. На встрече именитый учёный рассказала о становлении научно-исследовательского журнала “Новые исследования Тувы”.

“Новые исследования Тувы” – это рецензируемый научный журнал открытого доступа, публикующий результаты комплексных, междисциплинарных исследований по проблемам тувиноведения — области гуманитарного, социального знания об истории и культуре Тувы и народов, определяющих ее уникальный социокультурный облик. Мы гордимся, что нашими соотечественниками основан такой журнал, который включен в Перечень ВАК Минобрнауки РФ, имеет индексацию РИНЦ, КиберЛенинка, PKP Index, ERIH PLUS, Google Scholar, DOAJ, Scopus, ESCI Web of Science Core Collection. Кроме того, издание включено в каталог Ulrich’s Periodicals Directory, ROAD.

Также, Чимиза Ламажаа возглавляет лабораторию этнологии и лингвокультурологии Тувинского государственного университета и презентовала нам свой исследовательский проект, поддержанный грантом Российского научного фонда «Тезаурус этнической культуры в XXI веке: проблемы исследования и сохранения (на примере тувинской культуры)”.

В свою очередь наш Институт представил свои наработки, реализованные проекты и планы на будущее. Договорились о подписании Соглашения о сотрудничестве между Лабораторией этнологии и лингвокультурологии Тувинского государственного университета и Институтом развития национальной школы. Научные сотрудники Института развития национальной школы попросили Чимизу Кудер-ооловну выступить с лекциями и помочь начинающим молодым учёным.

Мы желаем Чимизе Кудер-ооловне и группе молодых учёных радеющих за развитие науки в Туве больших успехов и благополучия! Спасибо большое за уделённое нам время, обстоятельную и конструктивную беседу.
#ирнш #новыеисследованиятувы