Этнопедагогика төвү

Май 26-да Кызыл хоорайның 9 дугаар гимназиязынга Национал школа хөгжүдер институттуң тургускан этнопедагогика төвүнге ажылдаар авторлар-биле ужуражылга болуп эрткен. Ук ужуражыышкынга 10 автор боттарының программаларын таныштырып, камгалааннар. Төлевилелдиң удуртукчузу, улуг башкы Валентина Өдүрековна Дөмүр-оол төптүң тургузуп турар чылдагааннарын, сорулгаларын таныштырып, ажылдаар ангы-ангы курстар дузазы-биле 9-ку класстың доозукчуларынга амыдыралга ажыглаар эртемнерни кииргенин тайылбырлап чугаалаан.

Төлевилелдиң сорулгазы – 9-ку класстарының өөреникчилеринге күш-ажыл, мөзу-шынар, этнокультурлуг кичээлдерни эртиреринге эптиг байдалдарны тургузары. Ол дээрге доозукчулар тыва мергежилдерни, өг-бүлениң сүзүктерин, буддизмниң үнелиг өөредиглерин шингээдип, тургустунган бүдүрүлге мастерскаяларынга национал хепти даарап, чонар-даштан чазанып, тыва чемни кылып, чараш дыл-домакка өөренип алгаш, улаштыр амыдырал-чурталгазынга ажыглаарлар.
#ирнш #минобрнаукирт #тыва #этнопедагогика