Этнопедагогика төвү

Май 26-да Кызыл хоорайның 9 дугаар гимназиязынга Национал школа хөгжүдер институттуң тургускан этнопедагогика төвүнге ажылдаар авторлар-биле ужуражылга болуп эрткен. Ук ужуражыышкынга 10 автор боттарының программаларын таныштырып, камгалааннар. Төлевилелдиң удуртукчузу, улуг башкы Валентина Өдүрековна Дөмүр-оол төптүң тургузуп турар чылдагааннарын, сорулгаларын таныштырып, (…)