ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

Май 15-те ССРЭ-ниң Улустуң башкызы Алдын-оол Арыя Араптановна аттыг Кызылдың № 2 ортумак школазынга башкыларның класстан дашкаар кичээлдериниң отчеду болган.
Отчеттуң кол сорулгалары:
-башкыларның арга-дуржулгазын тарадыры;
-класстан дашкаар кичээлдерниң шынарын бедидери;
-тыва филология талазы-биле салым-чаяанныг уругларны илередири;
– 2020-21 ѳѳредилге чылында класстан дашкаар кичээлдерниң кылып чоруткан ажылдарын түңнээри.

Отчетка ниитизи-биле 28 башкы киришкен. Оларның иштинде “Тыва филология талазы-биле салым-чаяанныг уругларны белеткээр тѳптүң» башкылары база идепкейлиг киришкен. Аңаа «Чараштыр бижилге», «Уран сѳс», «Журналистика», «Тѳлевилел ажылы», «Улусчу ужурлар», «Очулга ажылы- чогаадыкчы ажылдың сайзыралы», «Хѳглүг грамматика», «Угаанныгбайлар», «Япон дыл», «Моол дыл» дээш оон-даа ѳске темалыг класстан дашкаар кичээлдерниң ажылдарын түңнеп,камгалааннар. Ѳѳреникчилерниң кылып чоруткан тѳлевилел ажылдарын, солун-сеткүүлде парлаттынган материалдарын, школа иштинге үнген номчугаштарны, солуннарны, очулгаларны, чуруктарны, ѳѳредилге-методиктиг ажылдарны, уругларның аргаан, даараан ажылдарын, кыдырааштарын, Хүндүлүг бижиктерни, макеттерни, ажылдың чедиишкиннерин кѳргүскен Хүндүлүг бижиктерни, фото-чуруктарны, «Мээң тѳрел-бѳлүүм»деп салгалдар аразының харылзаазын кѳргүскен ажылдарны база хѳйү-биле делгеп салган. Башкы бүрүзү база ѳѳреникчилери отчетка ажылдың кол сорулгаларын, чыл дургузунда кылган ажылдарын ырлап, шүлүктевишаан чогаадыкчы езу-биле камгалааннар.

Боттарының ажылын эки камгалап, чырыдып кѳргүскен башкыларга эге класстардан Монгуш Чечена Эрез-ооловна, Донгак Мая Күжүгетовна, Хомушку Уран Маадыр-ооловна, Салчак Алдынай Владимировна, Сарыглар Ольга Күжүгетовна, ортумак класстардан Кунгаа Долаана Николаевна, Куулар Кара Ыдымаевна, Шилова Чаяна Чадамбаевна, Ондар Шолбана Кудаш-ооловна – башкыларның отчедун берип турары эки деп комиссия түңнээн.

Класстан дашкаар кичээлдерниң отчедун түңнээр комиссияга школаның директору Чаш-оол Артыш Викторович, директорнуң ѳѳредилге-кижизидилге талазы-биле оралакчызы Солагай Елена Монгуновна,эртем-методика талазы-биле оралакчызы Ооржак Шончалай Дадар-ооловна база“Тыва филология талазы-биле салым-чаяанныг уругларны белеткээр тѳптүң» улуг методизи Болдук Юната Даш-ооловна,тѳптүң удуртукчузу Шилова Чаяна Чадамбаевна ажылдап, башкыларның ажылынга үнелел, санал-оналдарны берген.
#ирнш #минобрнаукирт #тывадыл #внеурочнаядеятельность #воспитание