ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

Май 15-те ССРЭ-ниң Улустуң башкызы Алдын-оол Арыя Араптановна аттыг Кызылдың № 2 ортумак школазынга башкыларның класстан дашкаар кичээлдериниң отчеду болган.Отчеттуң кол сорулгалары:-башкыларның арга-дуржулгазын тарадыры;-класстан дашкаар кичээлдерниң шынарын бедидери;-тыва филология талазы-биле салым-чаяанныг уругларны илередири;– 2020-21 ѳѳредилге чылында класстан дашкаар кичээлдерниң кылып (…)