Тываның эргим чурттакчылары! Ада-чурттуң Улуг дайынының хоочуннары!

Тываның эргим чурттакчылары!
Ада-чурттуң Улуг дайынының хоочуннары!

Россия күрүнезиниң маадырлыг төөгүзүнче киир бижиттинген улуг байырлал—Тиилелге хүнү-биле силерге сеткиливис ханызындан байыр чедирип тур бис!

Эрткен дайынның дугайында, улуг салгалдың кижилериниң маадырлыг чоруктары, сактыышкыннары кажан-даа уттундурбас.

ССРЭ-ниң эң баштайгы эвилелчизи Тыва Арат Республика болган. Дайынның бүгү халаптыг чылдарында араттарның аныяк республиказы «Бүгү чүвени—фронтуга! Бүгү чүвени—тиилелгеге!» деп кыйгырыг-биле чурттап келген. Тыва эки турачы дайынчылар тулчуушкун шөлдеринге маадырлыг чоруун көргүскеннер. Тывага төрүттүнген үш муң ажыг орус дылдыг кижилер фронтуга дайылдажып турганнар.
Тиилелгени улуг өртек-биле чедип алган бис, бистиң ыдыктыг хүлээлгевис—Ада-чуртту болгаш делегейни фашистиг хамчыктан камгалаан кижилерни кажан-даа утпазы.

Бистиң ыдыктыг хүлээлгевис—боттарывыстың күш-ажылывыс болгаш салым-чаяанывыс-биле Россияның өндүр улуг чоруун бадыткап, ооң экономиктиг күчүзүн, дайынчы аргаларын болгаш делегейге ат-алдарын быжыглап тургаш, тиилекчи маадырларның херектерин төлептии-биле уламчылаары болур.

Бүгү чоннуң байырлалының хүнүнде бистиң хоочуннарывыска быжыг кадыкшылды, үр чылдарда чурттаарын, ынакшылды болгаш хүндүткелди, долгандыр турар кижилерниң чымчак сеткилин болгаш кичээнгейин, а бистиң шуптувуска—арыг болгаш тайбың дээрни, аас-кежиин болгаш бүгү-ле чаагай чүүлдерни күзедивис!

Тиилелге хүнү-биле, эргим чаңгыс чер-чурттугларывыс!

#Тиилелгехүнү #ДеньПобеды #Тыва #ирнш #минобрнаукирт #тываэкитурачылар #9мая