Тываның эргим чурттакчылары! Ада-чурттуң Улуг дайынының хоочуннары!

Тываның эргим чурттакчылары!Ада-чурттуң Улуг дайынының хоочуннары! Россия күрүнезиниң маадырлыг төөгүзүнче киир бижиттинген улуг байырлал—Тиилелге хүнү-биле силерге сеткиливис ханызындан байыр чедирип тур бис! Эрткен дайынның дугайында, улуг салгалдың кижилериниң маадырлыг чоруктары, сактыышкыннары кажан-даа уттундурбас. ССРЭ-ниң эң баштайгы эвилелчизи Тыва Арат Республика (…)

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ…

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ… Штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водружённый 30 апреля 1945 года на крыше здания Рейхстага в городе Берлине военнослужащими Красной Армии Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария. Сопротивление вражеской армии было окончательно (…)