Дайында уруглар. Бичии маадырлар тиилелгеге канчаар дузалажып турганыл?

Дайында уруглар. Бичии маадырлар тиилелгеге канчаар дузалажып турганыл?

Албан медээлери ёзугаар Ийиги делегей дайынынга Кызыл армияның одуругларынга 16 хар четпээн 3500 элээди киришкен. Ынчалза-даа херек кырында оларның саны оон хөй: полктуң оолдары болгаш уруглары болганчок чажыт шимчээшкинниң киржикчилери болур, а шериг кезектериниң командирлери назы четпээн дайынчылар дугайында чугаалавазын кызыдар турган. Чижеглей санааны-биле, дайын үезинде хосталга дээш барык 75 муң хире уруглар дайылдажып турган.

Заводтарның цехтеринге

Адалары болгаш улуг акылары фронтуже чоруй баарга, заводтарның цехтеринге оларның орнун херээженнер болгаш ажы-төлү ээлеп артып турган. Токарь станогунга азы шууштурулгага 10-12 харлыг оолдар болгаш уругларның ажылдаары ховар эвес таварылга. Дурт-сыны чавыстары станокка чедер дээш, хааржактар кырынга туруп алыр турган.

Полктуң оолдары болгаш уруглары

Совет суртаал кончуг эки ажылдап турган: бичии оолдар, уруглар фронтуже баарын чүден артык күзеп турганнар. Олар фронтуже бо-ла дезип чоруй баар, бир-ле отрядка каттышкаш, «полктуң оолдары» болу бээр. Шериг хеп, чепсек ышкаш чүүлдерни оларга берзе-даа, кезекте ындыг «солдат» барын чажырар турган. Бичии маадырлар улуг солдаттар, офицерлерниң амы-тынын камгалаан эвээш эвес таварылгалар бар.

Өөк дугайында төөгү

Ынчалза-даа уруглар дайынга безин уруглар бооп артып каар турган. Кажан Ленинградтан чаш уругларны далаш-биле чайладыр көжүрүп турда, бир бичии оолчугаштың авазы оглунга бажыңын сагындырар кандыг-ла-бир чүүлдү тураскаалга арттырып бээр дээш, чыгдынып четтикпейн турган. Ынчан ол бодунуң тонунуң өөгүн үзе тырткаш, оглунга берген: «Камнап чор, оглум, чаңгыс-ла бо бис ийини тудуштуруп турар». Ынчаар-ла оолчук ол өөктү дайынның төнчүзүнге чедир кадагалап арттырган.
#ирнш #минобрнаукирт #деньпобеды #бичиимаадырлар #9мая #тиилелге #тыва
Фото: открытые источники Интернет