Дайында уруглар. Бичии маадырлар тиилелгеге канчаар дузалажып турганыл?

Дайында уруглар. Бичии маадырлар тиилелгеге канчаар дузалажып турганыл? Албан медээлери ёзугаар Ийиги делегей дайынынга Кызыл армияның одуругларынга 16 хар четпээн 3500 элээди киришкен. Ынчалза-даа херек кырында оларның саны оон хөй: полктуң оолдары болгаш уруглары болганчок чажыт шимчээшкинниң киржикчилери болур, а (…)