«ТАЙБЫҢ, КҮШ-АЖЫЛ, МАЙ»

«ТАЙБЫҢ, КҮШ-АЖЫЛ, МАЙ»
Частың болгаш Күш-ажылдың байырлалы – Майның бири таварыштыр Национал школа хөгжүдер институттуң ажылдакчылары Силер бүгүдеге байыр чедирип тур бис!

Май бирниң байырлалы чурттуң экономиктиг күш-шыдалын бодунуң эртем-билии, салым-чаяаны, бедик мергежилдии-биле быжыглап, чоннуң мөзү-шынары болгаш каң кадыкшылынче сагыш салып, амыдыралды эки талазынче хөгжүдер дээш карак кызыл ажылдап чоруур янзы-бүрү мергежилдиң, аңгы-аңгы салгалдарның кижилерин каттыштырып турар.
Амыдыралды бадыткаан болгаш чажывыстан билдингир «ТАЙБЫҢ, КҮШ-АЖЫЛ, МАЙ» деп лозуң бөгүн бистиң чаңгыс аай эп-сеткил, найырал, быжыг сайзыралче ниити чүткүлүвүстү илередип турар.

Майның башкы хүннери онзагай сагыш-сеткил көдүрлүүшкүннүг, ажыл-ишчи, хөй- ниитиге ачы-дузалыг болур күзеливисти оттуруп, хей-аът киирер.
Кайгамчыктыг бо байырлал эки чүүлдерге болгаш бодуңарга бүзүрелди сөңнээр болзун! Силерге болгаш чоок кижилериңерге аас-кежикти, тайбыңны, часкы чылыг хөөннү күзедивис!