Кызылдың 9 дугаар гимназиязының улуг башкыларының бирээзи Санчы Сара Донгаковна

Home > НОВОСТИ > Кызылдың 9 дугаар гимназиязының улуг башкыларының бирээзи Санчы Сара Донгаковна

Кызылдың 9 дугаар гимназиязының улуг башкыларының бирээзи Санчы Сара Донгаковна

Кызылдын 9 дугаар гимназиязының улуг башкыларының бирээзи Санчы Сара Донгаковнага хөй чылдарда өөредилге шугумунга үре-түңнелдиг ажылдааны дээш, «Россия Федерациязының кижизидилгениң болгаш чырыдыышкынның хүндүлүг ажылдакчызы» деп хөрек демдээ-биле шаңнатканынга сеткиливистиң ханызындан өөрүп, байыр чедирип тур бис.

Сара Донгаковна — хөй санныг дээди болгаш ортумак эртемни чедип алган, Тываның аңгы-аңгы булуңнарында эки ажылдап, чурттап чоруур доозукчуларның энерелдиг эргим башкызы, аныяк башкыларның дагдыныкчызы, төрээн дылды, чогаалды өзүп орар чаштарга ам-даа өөредип, оларны кижизидип, сайзырадып чоруур эрес шудургу эргим башкывыс.

Моон-даа соңгаар ажыл-ижинге, амыдырал-чуртталгазынга чедиишкиннерни кузедивис!