Кызылдың 9 дугаар гимназиязының улуг башкыларының бирээзи Санчы Сара Донгаковна

Кызылдын 9 дугаар гимназиязының улуг башкыларының бирээзи Санчы Сара Донгаковнага хөй чылдарда өөредилге шугумунга үре-түңнелдиг ажылдааны дээш, “Россия Федерациязының кижизидилгениң болгаш чырыдыышкынның хүндүлүг ажылдакчызы” деп хөрек демдээ-биле шаңнатканынга сеткиливистиң ханызындан өөрүп, байыр чедирип тур бис. Сара Донгаковна – хөй санныг (…)

«ТАЙБЫҢ, КҮШ-АЖЫЛ, МАЙ»

«ТАЙБЫҢ, КҮШ-АЖЫЛ, МАЙ»Частың болгаш Күш-ажылдың байырлалы – Майның бири таварыштыр Национал школа хөгжүдер институттуң ажылдакчылары Силер бүгүдеге байыр чедирип тур бис! Май бирниң байырлалы чурттуң экономиктиг күш-шыдалын бодунуң эртем-билии, салым-чаяаны, бедик мергежилдии-биле быжыглап, чоннуң мөзү-шынары болгаш каң кадыкшылынче сагыш салып, (…)