Улусчу педагогика

Ада-өгбелерниң чаңчыл-ёзулалдарын, амыдыралчы көрүжүн, үлегер-дуржулгазын ажыглап, аныяк салгалга дамчыдар сөстерниң, ужурларның курлавырын Тываның өөредилге адырында билдингир башкы Чап Чүлдүмнүң тайылбырлааны-биле таныштырып тур бис.