“Бичелдей аттыг номчулгалар”

Улуг-Хем кожууннуң Шагаан-Арыгның 2-ги школазынга “Бичелдей аттыг номчулгалар” деп эртем–шинчилел конференциязы бедик көдүрлүүшкүннүг, кончуг солун эрткен. Уругларга болгаш оларны эртем ажылынче углап—баштап чоруур удуртукчуларынга бүгүдеге экини күзеп тур бис!