«Бичелдей аттыг номчулгалар»

Home > НОВОСТИ > «Бичелдей аттыг номчулгалар»

«Бичелдей аттыг номчулгалар»

Улуг-Хем кожууннуң Шагаан-Арыгның 2-ги школазынга «Бичелдей аттыг номчулгалар» деп эртем–шинчилел конференциязы бедик көдүрлүүшкүннүг, кончуг солун эрткен. Уругларга болгаш оларны эртем ажылынче углап—баштап чоруур удуртукчуларынга бүгүдеге экини күзеп тур бис!