ЦЕНТР ПО ПОДГОТОВКЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

Апрель 21-де «Мөӊге классика» деп уран номчулга мөөрейи болуп эрткен. Мөөрейниң эрттирикчилери – Национал школа хѳгжүдер институттуң удуртканы “Тыва филология талазы-биле салым-чаяанныг уругларны белеткээр тѳп” база ССРЭ-ниң Улустуң башкызы Алдын-оол Арыя Араптановна аттыг Кызылдың № 2 ортумак школазы. Аӊаа өөреникчилер тыва классик чогаалчыларның калбак (проза) чогаалдарындан үзүндүнү тыва дылга шээжи-биле күүсеткен.
Мөөрейге 3-9 класстың өөреникчилери киришкен.

Мөөрейниң сорулгалары:
1. Мөөрейниң кол сорулгазы – өөреникчилерниң уран номчулгага сонуургалын бедидери.
2. Ѳг-бүле номчулгазының чаңчылдарын сайзырадыры.
3.Хѳй-ниитиниң библиотекага сонуургалын оттурары.
4.Аас чугаа культуразын сайзырадыры.
5. Ѳѳреникчилерни тыва классиктиг чогаалдар-биле таныштырары.
6.Салым-чаяанныг уругларны дилеп тывары, сайзырадыры.

Уран номчулгага шупту 49 өөреникчи киришкен. Киржикчилер школа программазынче кирбейн турар калбак (проза) чогаалын шилип алгаш, аразында мөөрейлешкен. С.А.Сарыг-оол, С.К.Тока, С.Б.Пюрбю, Л.Б.Чадамба, Б.Д.Хөвеӊмей, С.Ө Тамба, О.К.Саган-оол, С.С.Сүрүӊ-оол, К.-Э.К.Кудажы, Е.Д.Танова, М.Б.Кенин-Лопсан болгаш өскелерниӊ-даа чогаалдарындан үзүндүлерни шээжи-биле күүсеткеннер.

3-4 класстар аразынга 1-ги черни Монгуш Яна( 3 «а» класс,белеткээн башкызы Донгак М.К.),2-ги черни Сандык Соруктуг (3 «а» класс, башкызы Донгак М.К.),3-кү черни Монгуш Ёнзана( 3б класс, башкызы Чымба Р. Д.-К.) алганнар.

5-6 класстар аразынга 1-ги черни 5 «д» класстыӊ бөлүк өөреникчилери Аракчаа Салим, Куулар Чойган, Монгуш Долума, Болат-оол Хензиг, Монгуш Өлчей (башкылары Намзырай А.С., Майынды А.А.) алганнар. 2-ги черни Шывык Зарина ( 6 «б» класс, башкызы Куулар К.Ы.) база Күжүгет Найдан ( 6 «в» класс, башкызы Кара-Сал А.-Х. А.), 3-кү черни Донгак Анита ( 5 «б» класс, башкызы Шилова Ч.Ч.), Нава Айдыӊ ( 5 «м» класс, башкызы Куулар С.А), «Тиилелгеже чүткүл» деп номинацияга Чамый Церин-Долума (5 «б» класс, башкызы Күжүгет С.К.), «Уран сѳстүң хааны» деп номинацияга Ооржак Намзырай (6 «в» класс, башкызы Кара-Сал А.-Х. А ) тѳлептиг болганнар.

7-9 класстар аразынга 1-ги черни Балжиням Дадарыкпай ( 7 «а» класс башкызы Дулбаа Д.С.), 2-ги черлерни Ямаранза Сайлаш ( 7 «в» класс, башкызы Кара-Сал А.-Х.), Кыргыс Чыжыргана ( 7 «е» класс, башкызы Кара-Сал А.-Х.),3-кү черлерни Донгак Сугдер ( 9 «а» класс, Куулар С.А.), Туванчап Буянды ( 7 «е» класс, башкызы Кара-Сал А.-Х. А.),Ооржак Даяна (9 «м» класс, Куулар С.А.).

Мөөрейниң жюри кежигүннеринге ТР-ниң Чогаалчылар Эвилелиниң даргазы,чогаалчы, эртемден Комбу Сайлыкмаа Салчаковна, тыва дыл, чогаал башкызы Шилова Чаяна Чадамбаевна, школаның библиотекары Каң-оол Алимаа Монгул-ооловна ажылдап, шиитпирлиг түңнелди үндүрген.Уран номчулганы организастап эрттиреринге методист башкы Болдук Юната Даш-ооловна,тыва дыл, чогаал башкылары Шилова Чаяна Чадамбаевна, Куулар Сайсуу Алексеевна үлүг-хуузун кииргеннер.