Апрель 12 – Космонавтика хүнү

Кижи төрелгетениниң төөгүзүнде кайгамчык улуг болуушкун – космосче бир дугаар ужудуушкуннуң алдан чыл оюн бөгүн бүгү делегей демдеглеп турар. Инженерлер, конструкторларның, шенелде ажылдар чорудар тускай специалистерниң хөй чылдарда күжениишкинниг ажылының түңнелинде 1961 чылдың апрельдиң 12-де Юрий Гагарин октаргайже орукту ажыткан. Ужудуушкун 108 минута уламчылаан, ынчалза-даа ол космосту шинчилээринге төөгүде канчаар-даа аажок улуг ажыдыышкын болган!

Бо тураскаалдыг хүн шудургу күш-ажылы болгаш салым-чаяанныы-биле кижилерниң сагыш-күзелин боттандырган российжи эртемниң болгаш эртемденнерниң төрээн чуртунга бердингенин, баштайгы ажыдыкчыларның эрес-дидимин, маадырлыг чоруун бүгү делегейге көргүскен.

Космосче кижиниң бир дугаар ужудуушкуну дээрге ниити чаңгыс сорулга-биле чүгленген чүс-чүс кижилерниң карак кызыл күш-ажылы болур.

Кайгамчык улуг байырлал-биле сеткиливис ханызындан изиг байырны чедирип тур бис! Чаа-чаа ажыдыышкыннарны, чогаадыкчы чедиишкиннерни, быжыг кадыкшылды, аас-кежикти күзедивис!