“Башкы – кымыл ол?”

2021 чылдың февраль 8-те Россияның эртем Хүнүнге таварыштыр Тыва Республиканың Национал школа хөгжүдер институдунуң ажылдакчылары өөредилге черлериниң сургуулдары-биле ужуражылгаларны эрттиргилеп, аныяк-өскенге эртем чедип алырының чугулазын суртаалдап, амгы, ажыл-агыйның кайы-даа адырында бедик сайзыраңгай кадрлар улуг хереглелдиг үеде ортумак-даа, дээди-даа эртемниг болурунуң чугулазын тайылбырлап берип турарлар.
Бөгүн, 2021 чылдың февраль 2-де, Кызылдың башкы колледжизиниң 1-ги курузунуң сургуулдары-биле солун чугааны НШХИ-ниң “Этноужур-уткалыг болгаш регионалдыг комнонент” лабораториязының методист башкылары эрттиргеннер.
Келир үениң эге класс башкылары болур күзелдиг өөренип кирген сургуулдарга методиктиг угланыышкынныг “Башкы – кымыл ол?” деп семинарга киришкеннер. Бердинген темага дүүштүр “Тыва дыл” болгаш “Төрээн чогаал” эртемнериниң Тыва Республиканың өөредилге адырында туружу, өөредилге болгаш кижизидилге айтырыын шиитпирлээриниң чугула өзек эртемнери дээн чергелиг айтырыгларга ажык чугааны кылганнар.
Сургуулдар төрээн дылын камнап, кадагалап, келир салгалдарга арттырып бээр улуг ажылга үлүүн киириштирип чурттаары, шынап-ла, үнелиг, ужур-уткалыг дээрзин ужуражылгага чугаалап турганнар.
#ирнш #деньнауки #тыва