КҮСКЕНИҢ ЧЫЛГА КИРГЕНИ

Теве биле Күске маргыжа берип-тир.
Теве тура:
— Мен эң улуг амытан мен, мен чылга кирер мен — дээн.
Күске тура:
— Мен эң биче амытан мен, мен чылга кирер мен — дээн.
Теве тура:
— Ындыг болза, хүн кайы чүктен үнүп келирил, ону мурнай көргенивис чылга кирзин — деп-тир.
Күске тура:
— Ындыг-дыр — деп чөпшээрешкен.
Теве хүн үнер чүкче көргеш, чыдып алган. Күске тевениң мөгенинче үне халааш, соңгаар тайга бажынче көргеш, олуруп алган. Ынчап турда, үнген хүннүң, херели соңгу тайга бажынга дээп кээп-тир.
— Хүннү мен мурнай көрүп кагдым! — деп, Күске алгыра-ла берген.
Ынчангаш Теве ол орта аштырган. Күске чылга кирген чүве-дир.
Теве чылда кирбээн-даа болза, «Он ийи чыл» теведе шупту бар дижир: Теве Күске-биле маргышкан; дуюу Инектии дег ийи адыр; бажы тейинде дүктүг Пар бажы хевирлиг; думчуу Тоол ай думчуу дег; упчу боду ыргак-аргак Улу хевирлиг; кудуруу Чылан ышкаш; караа Аъттыынга дөмей; дүгү Хойнуу ышкаш; мөгени Сарбашкын хевирлиг; кулаа Дагаа шинчилиг; алгызы ыттыынга дөмейзимээр азы Хаванныы ышкаш.

#шагаа2021