Хүндүлүг эш-өөр!

Чаа чыл дүжүлгезинге чаларап кээриниң бүдүүзүнде
чурттап турар бөмбүрзээвис улам эки, улам өөрүшкүлүг,
улам аас-кежиктиг болурун шуптувус күзээр бис.
Аал-кодан бүрүзүнге, өреге бүрүзүнге аас-кежик, өөрүшкү,
чедиишкиннер кээринге ылап бүзүреп чоруур бис.
Чоок кижилеривиске энерелдиг чылыг-чымчак сеткиливисти,
бот-боттарывысты карактажып, кадагалажып, билчип чоруур буянывысты өргүүр ыдык күзел шуптувуста бар.
Силерге быжыг кадыкшылды болгаш чедиишкиннерни күзеп тур бис!
Силерниң эң-не ыдык күзелиңер боттанырынга,
келир үеге ыяк бүзүрелдиг болуруңарга база кандыг-даа
чаа эгелээшкиннериңерге үнүп келир
Чаа чыл деткимчезин көргүзер болзунам!!!
Чаа чыл-биле!

Өөрүшкү, чедиишкиннер Силерниң өг-бүлеңерге
доктаап турзун, каткы-хөг чаңгыланып турзун!!!
#ирнш