ТЫВА ДЫЛ – ЧОННУҢ БАЙЛАА!

Ноябрь 5-те ТЫВА ДЫЛ хүнүнге тураскааткан «2020-2024 чылдарда Тыва Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң бот-тускайлаң программазынга тыва дылдың киржилгези болгаш ужур-дузазы» деп Республика чергелиг V-ки шуулган Тыва Республиканың Чазааның деткимчези-биле Тываның өөредилге болгаш эртем яамызы, Тыва Республиканың культура яамызы, Тываның информастыг чепсектер болгаш харылзаа яамызы, «Тыва Республиканың Чазааның чанында Тываның гуманитарлыг болгаш социал- экономиктиг тускай шинчилелдер институду», «Тываның күрүне университеди», «Национал школа хөгжүдер институду», «Тыва улустуң ёзу-чаңчылдарының аас чогаал болгаш ус-шеверлер төвү» организастап эрткен.

Республика чергелиг V-ки шуулганның программазында 2020-2024 чылдарда Тыва Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң бот-тускайлаң программазынга тыва дылдың киржилгезиниң дугайында, тыва дылдың, аас чогаалдың, культураның, тыва чогаалдарның каттышкан электроннуг корпузун эртем ёзузу-биле тургузар ажылды чорудуп, ТГШИ, ТКУ, НШХИ-ниң киржилгези-биле тускай лабораторияны ажыдары, тыва дылдың өөредилге номнарының электроннуг хевирлерин белеткээри, тыва дылды камгалап арттырарының болгаш сайзырадырының үндезини – уруглар садтарынга тыва дылдың программазын киирип, Национал школа хөгжүдер институт уругларга номчугаштарны белеткеп кииргени, тыва дылды болгаш чогаалды камгалап арттырар болгаш сайзырадыры-биле «Школаның ном саңы» деп төлевилелди Национал школа хөгжүдер институт уламчылаары, тыва дылды интернет четкизинге ажык өөренип алыр сорулга-биле Тываның гуманитарлыг болгаш социал-экономиктиг тускай шинчилелдер институду тыва дылдың онлайн школазын уламчылаары, тыва чаңчылдарны нептередип сайзырадыры-биле соталыг телефоннарга «тыва чаңчылдар» деп немелде мобильдиг капсырылганы Тываның гуманитарлыг болгаш социал экономиктиг тускай шинчилелдер институду ам-даа байыдып, уламчылаар дээн чижектиг оон-даа өске кол айтырыгларны сайгарып көрген.
#ИРНШ #тувинскийязыкдостояниенарода #тывадыл #ПравительствоРТ #МинобрнаукиРТ