Дуржулгалыг башкылар

Ооржак Ролланда Анай-ооловна амгы үеде Солчур ортумак школазында тыва дыл, чогаал эртемнерин башкылавышаан, бөлгүм болгаш кичээлден дашкаар ажыл-чорудулганың кичээлдерин эрттирип, гуманитарлыг эртемнер талазы-биле методиктиг каттыжыышкынның даргазы, 5”а” класстың удуртукчу башкызы болуп ажылдап чоруур.

1996 чылдан эгелеп, амгы хүннерге чедир тыва дылывыстың үнелеп четпес эртине-байлаан, онзагай чажыттарын тыптырып, кайгамчык чечен-мерген тыва чогаалывыстың чогаалдарын өөреникчилеринге өөредип, оларны мөзү-бүдүштүг аажы-чаңга кижизидип база бүгү талалыг сайзыраңгай болурун чедип алыр дээш чогаадыкчы, кызымаккай ажылдап чоруур башкыларның бирээзи.

Ролланда Анай-ооловна – эртем-шинчилел ажылынга, уран чүүлге сонуургалдыг, сагынгыр-тывынгыр башкы. Ооң өөреникчилери Экология чылынга тураскааткан “Ногаан планета-2017”, “Ада-чурт”, “Келир үеже базым”, “Тиилелгениң Салюду” деп эртем-шинчилел конференцияларының, фестивальдарның янзы-бүрү темаларга хамаарышкан бот-чогаадылга шүлүк мөөрейлериниң, аянныг номчулга мөөрейлериниң тиилекчилери болгаш киржикчилери.

Башкы чылдың болуп эртип турар “Сат номчулгалары”, тыва чогаалчыларга хамаарышкан республика чергелиг эртем-практиктиг конференцияларның идепкейлиг киржикчизи.

Ролланда Анай-ооловна – солун, чаартыкчы бодалдарның эгелекчизи, сүмелекчизи, бодунуң чогаадыкчы арга-дуржулгазын аныяк башкыларга дамчыдып, башкы эш-өөрүнге тарадып, таныштырып чоруур. Коллегаларынга, ада-иелеринге болгаш өөреникчилеринге хүндүткелдиг Башкы.

Ролланда Анай-ооловнага бүгүдеге экини күзедивис!
#ирнш #тывадыл #дуржулгалыгбашкылар