Чоннуң чаңгыс деминиң хүнү-биле!

Ноябрьның 4 – Чоннуң чаңгыс деминиң хүнү. Ол хүн дээрге Россия чоннарының аразында эп-найыралын, амыдыралче көрүжүнүң чаңгыс аай үзел-бодалын, мөзү-шынар талазы-биле эң-не бүдүштүг аажы-чаңын, Ада-чурттуң бот-тускайлаң, хамаарышпас чоруун камгалаарын магадылап турар чараш, төөгүлүг байырлал.

Эп-найыралды, кады ажылдажылганы быжыглаарынга, культура харылзааларын сайзырадырынга чоннар аразының улуг демниг болуру дыка чугула. Россияның төөгүзүнде нарын, берге, айыыл-халаптыг дүвүрээзинниг үелер турганын салгалдарга төөгүп, дамчыдып берип, эп-чөптүг, чараш, топтуг аажы-чаңныг, янзы-бүрү аймак чоннарның национал эрге-ажыктарын тоомчага ап чурттаары Россияның бүгү чонунуң ыдык күзели болур ужурлуг.

Чаңгыс демниг болурун, дем каттыштырылгазының ужур-утказын уруглардан улугларга чедир медереп билир чорук Россия күрүнезиниң национал хамаарышпас чоруун делегейге улам быжыглап ап турарывыстың магадылалын тургузар.

Күрүне ажылдакчыларындан эгелээш, бөдүүн чонга чедир аңгы-аңгы байдалдарлыг, сөөк-язылыг российжилерге болгаш кандыг-даа шажын-чүдүлгелиг кижилерге ханы хүндүткелди бөгүн көргүзер бис.

Кандыг-даа ниитилелди кызагдавайн, ону улам быжыг каттыштырары бөгүн бистиң бурунгаар, сайзыралдыг амыдырап-чурттаарывыска чугула быра болуп чоруур, чоннуң найыралын быжыглап турар ук быраны улам турум, быжыг болдурары бистиң боттарывыска бүзүрелди болгаш күштү бээр.

Тыва Республикада хөй-хөй аймак чон эгин кожа ажылдап, аразында демниг чурттап чоруур. Олар бодунуң төрээн черинге болгаш улуг төрээн чуртунга чоргаарланып чурттап чоруурлар.

Хөй аймак улустарың аразынга демниг кады ажылдажылгазы быжыг болзун!

Чоннуң чаңгыс деминиң хүнү-биле бүгүдеге байырывыс чедирип тур бис!
#деньнародногоединства #Россия #Тыва #ИРНШ