Сергей Шойгунуң «Про вчера»

Алдарлыг чаңгыс чер-чурттуувус Сергей Шойгунуң «Про вчера» («Дүүнгү хүн дугайында») деп аттыг ному көскү күрүне ажылдакчызының, инженер-тудугжу, камгалакчы, шериг сайыды, Россияның географтыг ниитилелиниң президентизиниң ээлчеглиг юбилейлиг назынының кызыгаарын түңнээн ному эвес.

Автор ук номунда бөдүүн, билдингир дыл-биле бодунуң чалыы үелериниң дугайында сактыышкыннары, салым-чолунуң аайы-биле ужуражып, таваржып чораан кижилериниң дугайында номчукчулар-биле бодалдарын үлешкен. Номда дыка хөй амыдыралчы, ховар ажыт-чажыт чок каттырынчыг, коргунчуг таварылгалар авторнуң төөгүлуг эрткен үезин херечилээн.

Номнуң маадырларынга чүгле көскү политиктер Черномырдин, Шеварнадзе болгаш Ростропович ышкаш культура ажылдакчылары эвес, хөй кезиинде тудугга, онза байдалдар яамызынга кады ажылдап чораан бөдүүн тудугжулар, ажылдакчылар хамааржыр.

Сергей Кужугетович чечен чугаалар чыындызының каасталга шимелдезин болгаш номнуң даштында арга-арыг чурумалын боду чураан. Номнуң өске талазында мынчаар бижээн: «Мында төөгүнүң чүгле бичии кезээн силер-биле үлештим. Хостуг үе боорга – уламчылаар бис».
Уламчызын манаар бис хүндүлүг Сергей Күжүгетович!
#Шойгу #Тыва #Провчера