Хоочун башкылар

Башкы Даваа Аянмаа Юрьевна ажылын 1996 чылда Чаа-Хөл кожууннуӊ Булуӊ-Терек суурдан эгелээн. Келир үениӊ салгалын өөредип-кижизидеринге бодунуӊ буянныг үлүүн 24 чыл иштинде үзүктел чок бараалгадып чоруур.
Аянмаа Юрьевна Ш.Ч.Сат аттыг Чаа-Хөл ортумак школазында 2000 чылдан тыва дыл болгаш чогаал башкызы бооп ажылдаан. Ол – бот-тывынгыр башкы. Аянмаа Юрьевнаныӊ өөреникчилери «Ада-чурт», «Келир үеже базым», «Урянхай. Тыва дептер», «Ном-биле Тывага», «Бичелдей аттыг номчулгалар» деп эртем –шинчилел конференцияларыныӊ доктаамал тиилекчилери, тыва дылга эртем олимпиадалырыныӊ болгаш янзы-бүрү мөөрейлерниӊ доктаамал киржикчилери болгаш тиилекчилери. «Литературлуг Россия» деп Россия чергелиг мөөрейге Аянмаа Юрьевнаныӊ өөреникчизи Даваа Айслана «Александр Даржай- уран чүүлдүӊ эртинези» деп ажылы-биле тиилекчи болганынга база «Келир үеже базым» деп эртем-практиктиг конференцияга өөреникчизи Корбаа Айраана «Чаа-Хөлде эрте-бурунгу түрк бижиктиг көжээлер» деп ажылы-биле тиилээнинге башкызы чоргаарланып чоруур.
Аянмаа Юрьевна бодунуӊ бай дуржулгазын аныяк башкыларга дамчыдып, кады ажылдап чоруур эштеринге сүмелеп, чаа-чаа ажыдыышкыннарныӊ «дарганы» бооп ажылдап, коллегаларыныӊ, ада-иениӊ болгаш өөреникчилерниӊ хүндүткелин чаалап алган Башкы деп бедик атка төлептии –биле ажылдап чоруур башкы. Ол тыва дылдыӊ болгаш литератураныӊ методиказынга үлүг-хуузун киирип чоруур, амыдырал-биле деӊге базып, бурунгаар одуругда чоруп орар башкыларныӊ бирээзи, профессионал мөөрейлерниӊ доктаамал киржикчизи. Аянмаа Юрьевна «Бүгү Россияныӊ төрээн болгаш орус дылдыӊ башкыларыныӊ мастер-клазы» деп мөөрейниӊ республика чергезиниӊ тиилекчилериниӊ бирээзи, «Тыва Республиканыӊ Баштыӊы-Чазааныӊ даргазыныӊ Грантызынга мөөрейниӊ тиилекчизи», «Россия Федерациязыныӊ Президентизиниӊ Грантызынга мөөрейниӊ тиилекчизи» аттарныӊ эдилекчизи.
Аянмаа Юрьевнаныӊ ажыл-ижин бедии –биле үнелеп чоруурун ооӊ шаӊнал-макталдары херечилеп турар: Чаа-Хөл кожууннуӊ Өөредилге килдизиниӊ Хүндүлел бижии, Тыва Республиканыӊ Дээди Хуралыныӊ Хүндүлел бижии, Тыва Республиканыӊ өөредилге ажылдакчыларының профэвилелиниӊ Хүндүлел бижии, Тыва Республиканыӊ өөредилге болгаш эртем яамызыныӊ Хүндүлел бижии, Тыва Республиканыӊ Баштыӊы-Чазааныӊ даргазыныӊ Өөрүп-четтириишкин бижии, Россия Федерациязынын чырыыдышкын яамызыныӊ тиилекчиниӊ диплому, Россия Федерациязыныӊ чоннарыныӊ төрээн дылдарын хөгжүдер институттуӊ Өөрүп четтириишкин бижии.
Аянмаа Юрьевна – уругларны тыва дылдыӊ чажыттарын, тыва чоннуӊ мерген угаанын, тыва чериниӊ сүзүүн аныяк салгалга дамчыдып ажылдап чоруур өөреникчилериниӊ ынак башкызы.