БАШКЫЛАР БИС

Ажылывыс буян бүргээн, авыралдыг:
Азарганчыг чаштар-биле кезээ кады,
Аккыр хар дег сеткилдерни угулзалап,
Амыдырал кокпазынче чедип киирер.

Олар бисти болған-на чок салчай бээрлер:
“Авай”, “ачай” дигилепкеш, эгенирлер.
“Оглум”, “қызым” дигилепкеш бистер база
Аравыста қарақ басчып, чаптап қаар бис.

Башкыларга, биске, улуг бүзүрел ол,
Бажыңы-даа, өө-даа ол – школазы.
Чылдар, айлар коңга-биле хемчээттинип,
Чымыш-ишке кырыыр чай чок чурттап чор бис.

Өөреникчи ажы-төлдүң эргими бооп,
Өртемчейге чурттаары дег кежик бар бе?
Өлчей тарыыр башкы кижи ижи ышкаш
Өөрүшкүлүг, буян – чолдуг ажыл бар бе?

Меңги Ооржак.
04.10.2020