БАШКЫЛАР БИС

Ажылывыс буян бүргээн, авыралдыг:
Азарганчыг чаштар-биле кезээ кады,
Аккыр хар дег сеткилдерни угулзалап,
Амыдырал кокпазынче чедип киирер.

Олар бисти болған-на чок салчай бээрлер:
«Авай», «ачай» дигилепкеш, эгенирлер.
«Оглум», «қызым» дигилепкеш бистер база
Аравыста қарақ басчып, чаптап қаар бис.

Башкыларга, биске, улуг бүзүрел ол,
Бажыңы-даа, өө-даа ол — школазы.
Чылдар, айлар коңга-биле хемчээттинип,
Чымыш-ишке кырыыр чай чок чурттап чор бис.

Өөреникчи ажы-төлдүң эргими бооп,
Өртемчейге чурттаары дег кежик бар бе?
Өлчей тарыыр башкы кижи ижи ышкаш
Өөрүшкүлүг, буян — чолдуг ажыл бар бе?

Меңги Ооржак.
04.10.2020