Делегейде эң-не үнелиг чүүлдерниң бирээзи – БИЛИГ.

Ол билиглерни биске дамчыдып, бисти кижизидип чорууруңар дээш, өөреникчи бүрүзүнге кичээнгейлиг, чылыг хамаарылгаңар дээш Силерге улуу-биле четтирдивис, Башкы!

Аас-кежиктиг узун чуртталганы, чоок кижилериңерниң ынакшылын, каң кадыкшылды, бүгү-ле экини күзедивис! Силерниң буянныг сеткилиңер болгаш ынак ажылыңарга бердингениңер үре-түңнелдиг, улус-чонга ачы-дузалыг болзун!