СЕНТЯБРЬ 1 БИЛИГЛЕР ХҮНҮ

Хүндүлүг башкылар, ада-иелер болгаш уруглар!

Билиглер хүнү база чаа өөредилге чылының эгелээни-биле изиг байыр чедирип тур бис! Бо байырлалды Билиглер хүнү деп адааны ханы ужур-уткалыг. Школачы чылдар чүгле кайгамчыктыг эвес, харын кижи бүрүзүнүң амыдыралында эң-не чугула үе болур. Силер бодуңарның үндезин, быжыг билиглериңерни школага өөренип чораан чылдарыңарда алыр силер. Бөгүн эртем-билиг – кижиниң база бир эң кол байлаа.
Сеткиливис ханызындан башкыларга каң кадыкшылды, аас-кежикти, чогаадыкчы, үре-түңнелдиг ажылдаарын, ада-иелерге – мерген угаанны, сагыш-сеткилинге амыр-тайбыңны база шыдамык болурун, а өөреникчи уругларга – сонуургак, кызымак, чүткүлдүг болурун, улуг чедиишкиннерни, чаа ажыдыышкыннарны, тиилелгелерни күзедивис!