ХҮНДҮЛҮГ ЧАҢГЫС ЧЕР ЧУРТТУГЛАРЫВЫС!

 Республика хүнү-биле Силерге сеткиливис ханызындан изиг байырны чедирип тур бис!

 Ыдыктыг тыва черивис амыдырап чурттаарынга таарымчалыг кайгамчык чараш оран деп шыны-биле санаттынып турар. Азияның төвүнде хөй националдыг Тыва чуртувус аңгы-аңгы аймак-сөөк чоннарны база оларның культураларын каттыштырып, чоннар аразында эп-найыралдың үлегери болуп турар.

Республиканың чурттакчыларының социал-политика талазы-биле быжыг байдалы, тургузукчу, амыдыралчы чүткүлдүү, оларның төрээн черинге ынакшылы Тывавыстың чедиишкинниг сайзыраарының магадылалы, ооң бурунгаар бүзүрелдиг шимчээшкини болур.

Республикада кижиниң чаагай чоруун камгалаарынче улуг кичээнгейни угландырган. Экологияны экижидеринге, кадык камгалалы, өөредилге болгаш спортту сайзырадырынга, улусчу чаңчылдарны камгалап арттырарынга база культураның чедиишкиннерин арбыдадырынга, аныяк өскенни бедик мөзү-бүдүштүг болурунче кыйгырып кижизидеринге эвээш эвес ажыл кылдынып турар.

Ол ышкаш республикада чурттаарынга эптиг байдалдарны тургузуп турар. Хоорай, суурлар чаагайжыттынып, социал бүдүрүлге черлери болгаш ооң адырлары сайзырап турар.

Чурттакчы чоннуң төрээн черинге ынакшылы, оларның эки, амыр-тайбың амыдыралче чүткүлү Тываның моон соңгааргы сайзыралының тепкиижи болурунга бүзүрээр бис.

Тыва – ажык регион!

Силер бүгүдеге кадыкшылды, аас-кежи