ХҮНДҮЛҮГ ЧАҢГЫС ЧЕР ЧУРТТУГЛАРЫВЫС!

 Республика хүнү-биле Силерге сеткиливис ханызындан изиг байырны чедирип тур бис!  Ыдыктыг тыва черивис амыдырап чурттаарынга таарымчалыг кайгамчык чараш оран деп шыны-биле санаттынып турар. Азияның төвүнде хөй националдыг Тыва чуртувус аңгы-аңгы аймак-сөөк чоннарны база оларның культураларын каттыштырып, чоннар аразында эп-найыралдың үлегери (…)