Июнь 6-да Россияда Пушкинниң хүнү

А. Пушкинниң чогаалдарын, 1823 чылда-ла чогаадыкчы ажыл-херээниң эгезинде-ле, өске дылдарже очулдуруп эгелээн. Амгы үеде ооң чогаалдары аңгы-аңгы 200 ажыг дылдарже, ооң аразында тыва дылче очулдуртунган. Бистиң сураглыг чогаалчыларывыс С.Пюрбю, М.Кенин-Лопсан, Ю.Кюнзегеш, С. Сарыг-оол болгаш өскелер-даа Пушкинниң сураглыг чогаалдарын очулдурган. Оларның (…)