Өөреникчи өөрлеримге

Доозукчу чалыы, чараш өңнүктерим,   
Доозаңарны сөөлгү чыскаал чалай берди.
Уруг-чашкы школачы чылдар төнген.
Уяранчыг коңга үнү кударанчыг.

Бирги башкың, бирги демдээң, бирги өңнүүң,
Бир-ле дугаар сактып арткан, утпас хүнүң
Ужу ырак талыгырже сактыышкын бооп,
Ужук тыртып чылыпканы ол-ла-дыр ам…

Чашкы өйнүң чаптап ханмас үелери,
Сагыш ээлеп чурттап артар солун хүннер,
Кайгамчыктыг төөгү болуп чуруттунар
Кандыг-кандыг болуушкуннар турбаан дээрил!

Ынай чштан найыралдың дону быжыг,
Ырак-чооктан сорунзалап тыртып келир,
Өөрүшкү, кударалды деңге чүктээр
Өңнүктер бооп кезээ шагда эдержиили. 
Лидия Ооржак