Өөреникчи өөрлеримге

Доозукчу чалыы, чараш өңнүктерим,   Доозаңарны сөөлгү чыскаал чалай берди.Уруг-чашкы школачы чылдар төнген.Уяранчыг коңга үнү кударанчыг. Бирги башкың, бирги демдээң, бирги өңнүүң,Бир-ле дугаар сактып арткан, утпас хүнүңУжу ырак талыгырже сактыышкын бооп,Ужук тыртып чылыпканы ол-ла-дыр ам… Чашкы өйнүң чаптап ханмас үелери,Сагыш ээлеп чурттап (…)