Өг-бүле хүнү-биле!

Өг-бүле — үнелеп четпес өргүл!
Өг-бүлениң үндезинин быжыг ынакшыл болгаш бердинген чорук тургузуп турар. Өг-бүле бистиң камгалап, карактаар шивээвис. Бистиң республика шаг-төөгүден бээр өг-бүлеге хамаарыштыр онзагай чараш чаңчылдарлыг. Өг-бүлениң камгалакчызы — өгнүң эр ээзи. Ёзулуг эр кижи ажы-төлүн өг-бүлениң чараш чаңчылдарын сагыыр, өгбелерни хүндүлээр, үнелээр кылдыр өөредип, чагып-сургаар. Чүгле ынчаар бүрүн, эп-найыралдыг өг-бүле тургузуп, ажы-төлүвүске, уйнуктарывыска үлегер болур бис. Өг-бүле хүнү-биле! Бот-боттарыңарга камныг болуңар!