ТЫВА ЭКИ ТУРАЧЫ МААДЫРЛАРЫВЫСКА МӨГЕЙИГ

Кым-даа, чүү-даа уттундурбас ужурлуг…
… Оон Деражно суур көстүп турар. “Беш километржигеш” дээр карта ёзугаар шаап халдаашкынны тодараткан. Капитан Кечил-оол Монгуш Сат-биле куспакташкаш, элээн үр турганнар, оларның эң сөөлгү куспакташканы ол деп кым бодаан боор… “ЧЕ, ЭЗИРЛЕР, САЯН АРТЫНДА ТАҢДЫ ТЫВАНЫҢ ЭЗИРЛЕРИ ДЕП ЧҮВЕНИ КӨРГҮЗҮПТҮҢЕР!”.
Фронтучу чагаалар…