5-11 класстарның «Тыва дыл», «Төрээн чогаал» эртемнеринге дистанционнуг өөредилге хевиринге кичээлдээринге тайылбыр

Хүндүлүг башкылар!

Школаңарның сайтызында тыва дыл, төрээн чогаал эртемнеринге календарь-тематиктиг планнаашкынны эртирер хүнү, темазы, ссылказы-биле берген турар ужурлуг. Ук кичээлдерниң ссылказынга Национал школа хөгжүдер институттуң irnsh.ru деп сайтызын айтыр. Ук сайтыже кирерде дараазында базымны кылыр.irnsh.ru– Главная – Дистанционное обучение – «Тыва дыл», Төрээн чогаал».

Ында класс аайы-биле кичээлдерниң презентацияларын берген. Кичээлдиң презентациязында колонкалыг арын таваржы берзе, ол өөреникчини үн бижидилгезин дыңнаарынче чалап турары болур.

Кичээлдиң презентациязында билигни хынаары-биле тест хевири база таваржы берип болур. Ында айыткан ссылкаже базыптарыңарга тестиниң айтырыглары көстүп кээр.

Айтырыгны шын харыылаары-биле өөреникчи бердинген чижек үш харыыдан чаңгызын шилип базар. Тестини өөреникчиниң кандыг деңнелге күүсеткени компьютерниң арнынга ол-ла дораан демдек-биле үнелээни көстүп кээр.

Күүсеткен хыналданың демдээн болгаш айыткан онаалганы өөреникчи силерниң школаның сайтызында айыткан эл.почтаңарже чортур. Ук ажылды чедиишкинниг кылыры школаңарның информатика башкызы болгаш класс башкызы-биле кады ажылдажылгаңардан тодараттынып кээр.

Чедиишкиннерни күзедивис.