Шагаа – биле, эргим чонум!

Чаа чылдың уткуп йорээр
Шагаа – Ыдык, тускай чаңчыл.
Үе-шагның мөңге дээрбээн
Үдеп, уткуур байырлал-дыр.

Айның чаазын
Аштыг, чемниг курайлаалы!
Хүннүң эртезин
Күзел, соруктуг курайлаалы!

Кадыкшылды, тайбың өйнү,
Каас, бай чуртталганы
Ужуктап бээр Шагаавыс ол,
Удувайн, аас-кежиин чалап алыыл!

Айның чаазын
Артыш саңныг уткуулуңар!
Хүннүң эртезин
Хүлүмзүрүп уткуулуңар!

Ак сүт, ак чем, ак сеткил –
Ак Шагаа ыдыктарын үлежиили!
Арыг харга ойнап-хөглеп,
Аалдажып, чолукшуулу!

Ак Күскени
Ак олбукче чаларадып,
Ал-бодувус
Амырлажып, байырлалы!

24.02.2020
Ак Күске чылының бир чаазы.

М. Н. Ооржак

#МеңгиОоржак
#ирнш
#шагаа