Шагаа – биле, эргим чонум!

Чаа чылдың уткуп йорээрШагаа – Ыдык, тускай чаңчыл.Үе-шагның мөңге дээрбээнҮдеп, уткуур байырлал-дыр. Айның чаазынАштыг, чемниг курайлаалы!Хүннүң эртезинКүзел, соруктуг курайлаалы! Кадыкшылды, тайбың өйнү,Каас, бай чуртталганыУжуктап бээр Шагаавыс ол,Удувайн, аас-кежиин чалап алыыл! Айның чаазынАртыш саңныг уткуулуңар!Хүннүң эртезинХүлүмзүрүп уткуулуңар! Ак сүт, ак чем, (…)