Аас-кежик, өөрүшкү доктаап турзун!

«Аът – баглааш», «ада – оглу» – салгал үспейн,
Ада-өгбе адын бедик тудуп чоруур,
Аңныг-меңниг Алдай-Таңды сиртин тепкен,
Ада-чурттуң тайбың ижин кадагалаан,
Өг-бүлениң идегелдиг чөленгиижи –
Өлчей-кежик чаяакчызы тыва эрлер.
Ада-чурттуң камгалакчы оолдарынга
Аас-кежик, өөрүшкү доктаап турзун!