Аас-кежик, өөрүшкү доктаап турзун!

«Аът – баглааш», «ада – оглу» – салгал үспейн,Ада-өгбе адын бедик тудуп чоруур,Аңныг-меңниг Алдай-Таңды сиртин тепкен,Ада-чурттуң тайбың ижин кадагалаан,Өг-бүлениң идегелдиг чөленгиижи –Өлчей-кежик чаяакчызы тыва эрлер.Ада-чурттуң камгалакчы оолдарынгаАас-кежик, өөрүшкү доктаап турзун!