Тыва өг

Тыва өгнүң тургузуун, иштики дериг-херкселдериниң, тыва өг экология талазы-биле эң арыг-силиг, кадыкшылга ажыктыг байдалдарлыг деп уруглар садтарының башкыларынга чижек, көргүзүглүг, оюн-тоглаалыг III-кү шуулганнынга февраль 7-де Кундустуг сумузунга кижизидикчи башкы А.Ооржак таныштырган.

Шуулганны улуг бөлүктүң чаштары боттарының танцы самы, уран чогаадыкчы шулуктери-биле ажыткан.

Улуг бөлүктүң 6 харлыг уругларның кижизидикчи башкызы Саяна Салчак «Сай-ла дашты чыып тургаш, сайзанактап ойнаалыңар» деп ажык кичээли солун эрткен.

5 харлыг уруглар бөлүүнүң кижизидикчи башкызы Сай-Суу Соян «Оюн аалынче аян-чорук» деп тоолчургу ажык кичээлди каткы-хөглүг, дыңнакчыларга улуг сонуурганчыг кылдыр эрттирген болгаш тыва чоннуң уттундуруп бар чорууру «Чинчи чажырары», «Аскак кадай», «Тевек» деп оюннарны көргүскен.

Хаак-шанакты кандыг ыяштан чазап кылырын, хендир, багны чүнүң кежинден кылып даарап быжыглаарын болгаш ону канчаар эдилээрин күш-культураның башкызы А.Иргит тайылбырлап көргүскен.

Келген аалчылырга «Дең-Дең» деп, танцыны эрги болгаш чаа хевирниң тургусканын өөредирге башкылар улуг соннуургал-биле өөренип ап, кижизидикчи башкы А.Адыя-биле танцылааннар.

Башкылар кичээлдерин эрттирип тура, өске нация чон-биле тыва чоннуң оюн-тоглаазының ылгалын, дөмей хевирлиин дыңнакчыларга таныштырып, тайылбырлап көргүскеннер.

Келген аалчы башкылар боттарының арга-дуржулгазын аразында солчуп, сүмелеп, ам-даа чедиишкинниг ажылдаарын «Челээш» аттыг уруглар садының башкыларынга күзээннер.
#шагаа
#развитиенациональнойшколы
#ирнш
#тывадыл