“Үш ыдык” деп кожууннарда өөреникчилер болгаш башкылар аразынга болуп эрткен диктантының түңнелдери

Тыва дыл айында Республиканың бүгү кожууннарының өөреникчилериниң аразында тыва дылга “Үш ыдык” деп диктант мөөрейи болуп эрткен. Кожууннар иштинге тус-тузунда шылгараан шилиндек ажылдарны Тыва национал школа хөгжүдер институттуң ажылдакчылары хынааш, тиилекчилерни тодарадып үндүрген. Диктантыга колдуунда шупту кожууннарның школаларының 4, 8, 10 классчылары, башкылар – ниитизи-биле 241 кижи киришкен:

1. Барыын-Хемчик кожуун – 1

2. Бии-Хем кожуун – 3

3. Каа-Хем кожуун – 9

4. Кызыл кожуун – 26

5. Өвүр кожуун – 21

6. Тожу кожуун – 22

7. Таңды кожуун – 7

8. Тес-Хем кожуун – 4

9. Тере-Хол кожуун – 5

10. Улуг-Хем кожуун – 6

11. Чаа-Хөл кожуун – 13

12. Чеди-Хөл кожуун – 18

13. Чөөн-Хемчик кожуун – 43

14. Эрзин кожуун – 8

15. Ак-Довурак хоорай – 12

16. Кызыл хоорай – 43

Бай-Тайга, Мөңгүн-Тайга, Сүт-Хөл кожууннардан ажылдар үезинде дужааттынмаан болганында хынаар комиссия хүлээвээн, хынаваан.

Тиилекчилерге дараазында киржикчилер хамааржыр:

4 класс

  • Түлүш Чодураа – Улуг-Хем кожууннуң Шагаан-Арыг №2 школазының 4б клазының өөреникчизи
  • Оюн Амырак – Таңды кожууннуң Бай-Хаак ортумак школазының 4б клазының өөреникчизи
  • Шимээлге Хорагай – Тожу кожууннуң Ий кадыкшылга школа-интернадының 4-кү классчызы
  • Аракчаа Адыяна –  Эрзин кожууннуң Эрзин ортумак школазының өөреникчизи

8 класс

  • Седип-оол Арицелия – Тес-Хем кожууннуң Берт-Даг ортумак школазының 8-ки классчызы
  • Дарма Элиана – Эрзин кожууннуң Эрзин ортумак школазының 8а клазының өөреникчизи
  • Кыныраа Алтана – Эрзин кожууннуң Эрзин ортумак школазының 8б клазының өөреникчизи
  • Данаа Угулза – Тере-Хөл кожууннуң Куңгуртуг ортумак школазының 8-ки классчызы
  • Чыжыр-оол Адриана – Кызыл хоорайның №8 ортумак школазының 8в клазының өөреникчизи

10 класс

  • Оюн Ариана – Таңды кожууннуң Бай-Хаак ортумак школазының 10а клазының өөреникчизи

Улуг улус аразындан

Бадарчы Аялга Вадимовна – Тес-Хем кожууннуң Берт-Даг ортумак школазының орус дыл башкызы

Оюн Салбакай Петровна – Таңды кожууннуң Кочетово ортумак школазының эге класс башкызы

Оюн Наталья Тан-ооловна – Таңды кожууннуң Сосновка ортумак школазының орус дыл башкызы

Чыртак-Уруг Венера Сергеевна – Таңды кожууннуң Межегей ортумак школазының библиотекары

Хертек Чойгана Байыр-ооловна – Кызыл кожууннуң Каа-Хем ортумак школазының даштыкы дыл башкызы.

Үстүнде тиилекчилерниң ажылдарында орфография-даа, пунктуация-даа талазы-биле чаңгыс-даа частырыг чок болган, хол үжүү-даа арыг-силиг, шевер. Эр-хейлер!

Түңнелдер:

1. Кожууннар диктантының положениезинде “бир бөлүкке 1 тиилекчиниң ажылын чоргузар ужурлуг” деп чүүлүн сагывайн, 10,20 ажылдарны чоруткан.

2. Чоруттунган диктантыларның ниити байдалы: аажок хирлиг, частырыглары хөй, чамдыктарын эдип-даа турган.

3. Сканерлээрде кыдыгларын көрүп албайн, тырттырган ажылдар бар, хынаары берге азы мырыңай болдунмас.

4. Диктантыларны чаңгыстап, тоо-быдаргай чорудуп турар кожууннар хөй, өөредилге эргелелиниң таңмазын салгаш, чоруткан кижиниң ат-сывын салбаан боор, ол талазы-биле чүгле Тес-Хем кожуун шын чоруткан.

5. Тыва дылдың дүрүмнеринге хамаарыштыр, колдуунда, нарын сөстерге, дакпырлап бижиир үжүктерге, киирилде домактарга частырыгларны кылып турар.

Ындыг-даа болза, тыва дылывысты арыг арттырар база сайзырадыр сорулгалыг мындыг мөөрейлерге өөреникчилерин идепкейлиг киириштирип, боттары база эки киришкен башкыларга улуу-биле четтирдивис!