«Үш ыдык» деп кожууннарда өөреникчилер болгаш башкылар аразынга болуп эрткен диктантының түңнелдери

Home > НОВОСТИ > «Үш ыдык» деп кожууннарда өөреникчилер болгаш башкылар аразынга болуп эрткен диктантының түңнелдери

«Үш ыдык» деп кожууннарда өөреникчилер болгаш башкылар аразынга болуп эрткен диктантының түңнелдери

Тыва дыл айында Республиканың бүгү кожууннарының өөреникчилериниң аразында тыва дылга «Үш ыдык» деп диктант мөөрейи болуп эрткен. Кожууннар иштинге тус-тузунда шылгараан шилиндек ажылдарны Тыва национал школа хөгжүдер институттуң ажылдакчылары хынааш, тиилекчилерни тодарадып үндүрген. Диктантыга колдуунда шупту кожууннарның школаларының 4, 8, 10 классчылары, башкылар — ниитизи-биле 241 кижи киришкен:

1. Барыын-Хемчик кожуун – 1

2. Бии-Хем кожуун — 3

3. Каа-Хем кожуун – 9

4. Кызыл кожуун – 26

5. Өвүр кожуун – 21

6. Тожу кожуун – 22

7. Таңды кожуун – 7

8. Тес-Хем кожуун – 4

9. Тере-Хол кожуун – 5

10. Улуг-Хем кожуун — 6

11. Чаа-Хөл кожуун – 13

12. Чеди-Хөл кожуун – 18

13. Чөөн-Хемчик кожуун – 43

14. Эрзин кожуун – 8

15. Ак-Довурак хоорай – 12

16. Кызыл хоорай – 43

Бай-Тайга, Мөңгүн-Тайга, Сүт-Хөл кожууннардан ажылдар үезинде дужааттынмаан болганында хынаар комиссия хүлээвээн, хынаваан.

Тиилекчилерге дараазында киржикчилер хамааржыр:

4 класс

  • Түлүш Чодураа — Улуг-Хем кожууннуң Шагаан-Арыг №2 школазының 4б клазының өөреникчизи
  • Оюн Амырак – Таңды кожууннуң Бай-Хаак ортумак школазының 4б клазының өөреникчизи
  • Шимээлге Хорагай — Тожу кожууннуң Ий кадыкшылга школа-интернадының 4-кү классчызы
  • Аракчаа Адыяна —  Эрзин кожууннуң Эрзин ортумак школазының өөреникчизи

8 класс

  • Седип-оол Арицелия – Тес-Хем кожууннуң Берт-Даг ортумак школазының 8-ки классчызы
  • Дарма Элиана – Эрзин кожууннуң Эрзин ортумак школазының 8а клазының өөреникчизи
  • Кыныраа Алтана — Эрзин кожууннуң Эрзин ортумак школазының 8б клазының өөреникчизи
  • Данаа Угулза — Тере-Хөл кожууннуң Куңгуртуг ортумак школазының 8-ки классчызы
  • Чыжыр-оол Адриана — Кызыл хоорайның №8 ортумак школазының 8в клазының өөреникчизи

10 класс

  • Оюн Ариана — Таңды кожууннуң Бай-Хаак ортумак школазының 10а клазының өөреникчизи

Улуг улус аразындан

Бадарчы Аялга Вадимовна — Тес-Хем кожууннуң Берт-Даг ортумак школазының орус дыл башкызы

Оюн Салбакай Петровна – Таңды кожууннуң Кочетово ортумак школазының эге класс башкызы

Оюн Наталья Тан-ооловна — Таңды кожууннуң Сосновка ортумак школазының орус дыл башкызы

Чыртак-Уруг Венера Сергеевна — Таңды кожууннуң Межегей ортумак школазының библиотекары

Хертек Чойгана Байыр-ооловна — Кызыл кожууннуң Каа-Хем ортумак школазының даштыкы дыл башкызы.

Үстүнде тиилекчилерниң ажылдарында орфография-даа, пунктуация-даа талазы-биле чаңгыс-даа частырыг чок болган, хол үжүү-даа арыг-силиг, шевер. Эр-хейлер!

Түңнелдер:

1. Кожууннар диктантының положениезинде «бир бөлүкке 1 тиилекчиниң ажылын чоргузар ужурлуг» деп чүүлүн сагывайн, 10,20 ажылдарны чоруткан.

2. Чоруттунган диктантыларның ниити байдалы: аажок хирлиг, частырыглары хөй, чамдыктарын эдип-даа турган.

3. Сканерлээрде кыдыгларын көрүп албайн, тырттырган ажылдар бар, хынаары берге азы мырыңай болдунмас.

4. Диктантыларны чаңгыстап, тоо-быдаргай чорудуп турар кожууннар хөй, өөредилге эргелелиниң таңмазын салгаш, чоруткан кижиниң ат-сывын салбаан боор, ол талазы-биле чүгле Тес-Хем кожуун шын чоруткан.

5. Тыва дылдың дүрүмнеринге хамаарыштыр, колдуунда, нарын сөстерге, дакпырлап бижиир үжүктерге, киирилде домактарга частырыгларны кылып турар.

Ындыг-даа болза, тыва дылывысты арыг арттырар база сайзырадыр сорулгалыг мындыг мөөрейлерге өөреникчилерин идепкейлиг киириштирип, боттары база эки киришкен башкыларга улуу-биле четтирдивис!