Андрей Дементьев. Не смейте забывать учителей. Башкыларны уттуптар деп семевеңер!

Башкыларны уттуптар деп семевеңер.
Олар бисти үргүлчү-ле сактып чоруур.
Оожум, ыржым өрээлинде оруп алган
Манап орар – эки сөстү, бисти база.

Эвээш-биче чыглып, душчуп кээривис –
Эргим ынак башкывыска байырлал-дыр.
Сургуулдарнын чедиишкини, тиилелгези –
Шуптузу-ла башкывыска өөрүшкү-дүр.

А бис арай тоомча чок апаар-дыр бис:
Чаа чылда байыр безин чедирбейн баар.
Чайывыс чок азы анаа чалгаараан боор,
Аралашпас, чагаалашпас, долгашпас-даа.

Олар бисти манап орар. Сагыш човап,
Шыдамыктың, шынчының-даа, чолдугнуң-даа
Шылгалдазын тудуп эрткен бистер дээштиң,
Омаа дендеп, чоргаарланып, йөрээп орар.

Башкыларны уттуптар деп семевеңер.
Байгы үнген күжү халас барбас болзун.
Уран-мерген башкылар-биле
Россиявыс алдаржаан-даа.
Ажы-төлү сорук кирип,
Ада-чуртун сурагжыткан.
Башкыларны уттуптар деп семевеңер!

Менги Ооржак очулдурган.