Андрей Дементьев. Не смейте забывать учителей. Башкыларны уттуптар деп семевеңер!

Башкыларны уттуптар деп семевеңер.Олар бисти үргүлчү-ле сактып чоруур.Оожум, ыржым өрээлинде оруп алганМанап орар – эки сөстү, бисти база. Эвээш-биче чыглып, душчуп кээривис –Эргим ынак башкывыска байырлал-дыр.Сургуулдарнын чедиишкини, тиилелгези –Шуптузу-ла башкывыска өөрүшкү-дүр. А бис арай тоомча чок апаар-дыр бис:Чаа чылда байыр (…)