«Мөнгүн кержек» деп ус-шеверлер фестивалы, «Саян-Алтай чоннарының үндезин ус-тывыштары» деп регион чергелиг II дугаар эртем-шинчилел конференциязы болуп эрткен

Национал школа хөгжүдер институттуң этнопедагогиктиг шинчилелдер лабораториязының эртем ажылдакчылары, педагогика эртемнериниң кандидаттары А.С.Шаалы биле Г.Д.Сундуй июнь айның 21-22-ниң хүннеринде Бай-Тайга кожууннуң Кызыл-Даг сумузунуң культура бажыңынга «Мөнгүн кержек» деп ус-шеверлер фестивалының ажыдыышкынынга база Бел аржаанынга «Саян-Алтай чоннарының үндезин ус-тывыштары» деп регион чергелиг II дугаар эртем-шинчилел конференциязынга киришкеш келгеннер. Ус-шеверлер делгелгезинге база эртем-практиктиг конференцияга Кызыл хоорайдан, республиканың кожууннарындан, Хакасиядан, Красноярск крайдан, Барнаулдан, Новосибирскиден, Моолдан (Сэнгэл сумузу) аалчылар кээп киришкеннер.

          Бо хемчеглер Тыва Республиканың культуразының алдарлыг ажылдакчызы, сураглыг даш чонукчузу, ортумак школага «Чонар даш» деп өөредилге программазының база методиктиг сүмелерниң автору Владимир Шомбулович Салчактың амы-хуу делгелгези-биле эгелээн. Хүндүлүг ус-шевер өгбевистиң кылган ажылдары көрүкчүлерниң сагыш-сеткилин хөлзеткен, чогаадыкчы тура-соруун чүглендирген. 

         Бо делгелгеге Кызылдың уран чүүл колледжизиниң (А.А.Хертек) база республиканың немелде өөредилге чериниң киришкени өөрүнчүг. Даш чонукчуларының аразынга болган мөөрейге уругларның немелде өөредилге чериниң башкызы А.С. Кагай-оолдуң өөреникчилери бир дугаар черни алган. Оларның кара кадыг даштан (серпентинит) кылган овур-хевирлерин жюри кежигүннери бедии-биле үнелээн.

         Эртем-практиктиг конференцияның ажылын Национал школа хөгжүдер институттуң эртем секретары А.С.Шаалы башкарып эрттирген. Кол илеткелди «Евразия ховуларында культураның база уран чүүлдүң сүзүктери» деп темага философия эртемнериниң доктору, профессор М. Ю. Шишин кылган (Барнаул).  «ХХ-XXI вектерде Саян-Алтай чоннарының ус-шевер ажылдары» (т.э.д. И.В.Октябрьская, Россияның эртемнер академиязының Сибирде салбыры, Новосибирск), «Ус-шеверлер дугайында тываларның төөгү болгаш бурунгу чугаалары» (ф.э.к. З.Б.Самдан), «Саян-Алтайның түрк чоннарында кыс улустуң каасталгазы» (б.э.а. М.В.Красавина, Новосибирск), «Хакас кыс улустуң «пого» деп каасталгазының онзагайы база амгы үеде байдалы» (Ю.К.Тинникова, Абакан), «Узаныр мастерскаяның дуржулгазы» (О.В. Гуменникова, Ермаковск), «Ус-тывыш уран чүүлүнүң өөредилге программаларының дугайында» (А.С.Шаалы, Г.Д., Сундуй, С.М.Өндүр, Кызыл), «Ыяш сава, оларның бурунгу хевирлери болгаш каасталгазы (Б.С.Майны, Кызыл) дээш оон-даа өске шинчилел ажылдарының дугайында илеткелдерни конференцияның киржикчилери кылган.

         Конференцияның ажылының түңнелинде эртем черлери бот-боттарының ажылдары-биле (номнар) солушкан. Ус-шеверлерниң база эртемденнерниң ажылдары өөредилгениң этнокультура талазы-биле утка-шынарын байыдарын киржикчилер демдеглээн.