Шамбалыг ортумак школазының ажыттынганындан бээр 55 чыл болган байырлалалы болуп эрткен

Шамбалыг ортумак школазының ажыттынганындан бээр 55 чыл болган байырлалалынга Национал школа хөгжүдер институттуң мурнундан башкарыкчы эртем ажылдакчылары Г.Д.Сундуй, А.С.Шаалы киришкеннер.

Институт школаның башкылар, ада-иелер болгаш өөреникчилер коллективтери-биле 1995–2006 чылдарда “Тыва көдээ школага улусчу педагогиканың депшилгелиг дуржулгазын 1-9 класстарның өөреникчилериниң мөзү-бүдүжүн хевирлээринге ажыглаары” деп төлевилелди чедиишкинниг боттандырган. Бо школага чоруттунган шенелдениң түңнелинде 10 өөредилге программалары, 9 өөредилге номнары, бир методиктиг сүме ному бижиттинген, 8 видеофильмнер Национал школа хөгжүдер институтуң удурттулгазы болгаш киржилгези-биле тургустунган. Шенелдени школага удурттуп, башкарып турган башкы – Ондар Галина Комбуштааевна, 1983 – 2003 чылдарда школа директору, Тыва Республиканың алдарлыг башкызы.

Амгы үеде улусчу ужурларның номнарын Тываның барык шупту школаларында база культура бажыңнарында өөренип турар. Ол дээрге чүгле Шамбалыгның эвес, а бүгү тыва чоннуң ажы-төлү дээш сагыш-човаашкынының үре-түңнели, төрээн тыва чонувустуң үндезин кижизидилге культуразын калбаа-биле өөренип турары суурга-даа, республикага-даа кончуг ажыктыг деп чүвени херечилеп турар – Шамбалыгда амыдыралының берге байдалында турар чаңгыс-даа өг-бүле, өөреникчи чок дээрзин Кызыл кожууннуң администрациязының даргазының оралакчызы Бижик Айлана Алексеевна демдеглеп чугаалаан. Байырлалга төрээн школазынга байыр чедирип угбашкылар Айыжылар, “Чаа сылдыстар”, база келгеннер. Олар база шинчилел ажылының идепкейлиг киржикчилери турган – номнарга даянып кылдынган видеофильмнерниң хөгжүм каасталгазынга ада-иези-биле кады киришкеннер. Угбашкылар-биле байырлалдың киржикчилери демнии-биле “Чурукчу” деп ырыны күүсеткеннер.