Бүгү делегейниң поэзия хүнүн байырлааны

1998 чылдан бээр Кызыл хоорайның школаларының аразынга чоруттунуп келген “Уран номчулга” мөөрейин Бүгү делегейниң поэзия хүнүнге тураскаадыры чаңчыл болу берген. Бир дугаар мөөрейни Кызылдың дугаары 9 гимназияга мөөңнеп эрттирген. Дараазында чылдардан бээр ук хемчегни Кызылдың 5 дугаар школа-гимназиязынга чыл санында эрттирип эгелээн.
Ук идеяның боттандырыкчызы болгаш чылдың-на эртер хемчеглерниң боттандырыкчызы – “Россия Федерациязының өөредилгезиниң хүндүлүг” база “Тыва Республиканың өөредилгезиниң алдарлыг”, Кызылдың 5 дугаар школа-гимназиязының хоочун тыва дыл, чогаал башкызы башкызы Ефросинья Бичендеевна Ондар.
2019 чылдың март 21-де юбилейлиг 20-ги ээлчеглиг уран номчулга “Делегейниң чечен чогаалы – тыва дылда” деп темалыг эрткен.
Тыва дылынга ынак болурун база ону школачылар аразынга суртаалдаар талазы-биле хемчегге чаңчыл ёзугаар Тываның билдингир артистери, эртемденнери, чогаалчылары, журналистар болгаш Тыва Республиканың өөредилгезиниң Национал школа хөгжүдер институдунуң ажылдакчылары киржип, деткип турарлар.
Делегей чоннарының чогаалдарының тыва дылга очулгаларын уруглар аянныг чараш күүсеткеннер. Улуг Пушкинниң, Николай Некрасовтуң, Сергей Есенинниң, якут, алтай, хакас, моол, осетин, беларус, украин, орус чогаалчыларның Матвей Чойбановтуң, Аржан Адаровтуң, Елена-Слепцова-Куорсыннаах Гаага оглу Золбаярның, Константин Симоновтуң дээш оон-даа өске сураглыг чогаалчыларның чогаалдары тыва дылга сценадан чаңгыланып турган.
Хоорай школаларындан 33 уруглар уран номчулгага күжүн шенешкеннер.
Тываның улустун артизи Надежда Наксыл даргалаан жюри дараазында түңнелди үндүрген:
I-ги черде Кызылдың 5 дугаар школазының 10-гу классчызы Айлана Хангай.
II – черде Кызылдың 5 дугаар школазының школа-гимназиязының 10-гу классчызы Кончок Кунчун.
III – черде Кызылдың 7 дугаар школазының 9-ку классчызы Каң-Демир Күжүгет.
Кол шаңналдардан аңгыда 6 номинацияларга уругларны шаңнап демдеглээн.
“Уран сөстен угаан сергээр” номинация, тиилекчизи – Азиан Күжүгет, 12 дугаар школаның 9-ку классчызы.
“Тиилелгеже чүткүл” номинация, тиилекчизи – Айкиз Чамзырай, 3 дугаар школаның 9-ку классчызы.
“Мээң ынак чогаалчым” номинация, тиилекчизи – Дуйкармаа Куулар, 2 дугаар школаның 9-ку классчызы.
“Онзагай күүселде” номинация, тиилекчизи – Ним-Доржу Суктермаа,16 дугаар лицейниң 9-ку классчызы.
“Артисчи салым-чаяан” номинация, тиилекчизи – Анджелина Буурулдай, 11 дугаар школаның 10-гу классчызы.
“Көрүкчүлерниң сонуургалы” номинация, тиилекчизи – Айдысмаа Намзырай, 9 дугаар гимназияның 10-гу классчызы.
Тыва дылга аянныг номчулганы көрүкчүлер мурнунга күүседири – нарын ажыл.
Хоорай школаларының тыва дыл болгаш тыва чогаал башкылары төрээн дылын өөредир болгаш ону хумагалап, хүндүлээринге уругларны кижизидип, тааарымчалыг байдалдарны тургузуп, чогаадыкчы ажылдап чоруурлар.
5 школа-гимназияның 9-ку клазының өөреникчилери хемчегни чараш кыдлыр эрттиреринге дузалажып, танцы-самны бараалгатканнар. Башкызы –Е.Б.Ондар.