«Тыва дыл – бичии чаштарга», «Тыва дыл – өөредилге черлеринде» деп төлевилелдерниӊ сайгарылгазы болуп эрткен

Декабрь 24-те Национал школа хөгжүдер институдунга Сайзана Сергеевна Товуунуӊ удуртулгазы-биле тыва дыл болгаш этнопедагогика лабораториязы база Республиканыӊ өөредилге-методиктиг каттыжыышкыныныӊ кежигүннери-биле «Тыва дыл – бичии чаштарга», «Тыва дыл – өөредилге черлеринде » деп төлевилелдерни боттандырарыныӊ дугайында ажылчын чөвүлел хуралы болуп эрткен.

Республиканыӊ өөредилге-методиктиг каттыжыышкыныныӊ кежигүннери Оюн Т. Б.-Ч., Сарыглар Ч.А., Байыр-оол А.П. «Тыва дыл – школаларда» деп төлевилелге немей эдилгелерни кииргеннер. Төлевилелдиӊ иштинде хемчеглерни үш кезекке чарган. Бирги кезээ – башкыларга өөредилге-методиктиг комплекс тургузарыныӊ хемчеглери, ийиги кезээ – өөреникчилерже угланган хемчеглер, үшкү кезээ – башкыларныӊ билииниӊ бедидериниӊ дугайында дээрзин демдеглеп чугаалаан.

Хуралга оон ыӊай 5-11 класстарныӊ тыва дыл программазыныӊ дугайында сайгарылганы кылган. 2019 чылдыӊ январь 11-ге чедир программаны төндүр кылырын Доржу К.Б. биле Сарыглар Ч.А.-га дааскан.

Школа назыны четпээн уруглар албан черлеринге тыва чугаа сайзырадылгазыныӊ дугайында программаны төндүргеш, январь 11-де эккээр кылдыр Дамба Н.Ч. хүлээнген.

«Тыва дыл – бичии чаштарга» база «Тыва дыл – өөредилге черлеринде» деп төлевилелдер чаа 2019 чылда Национал школа хөгжүдер институттуӊ кол удуртуп эттирер төлевилелдер болур.