Декабрь 12-де Тыва үндезин культура төвүнге «Уран сөстүң сырыны» деп төлевилелдиң ээлчеглиг хемчээ кончуг эки таарымчалыг байдалга эрткен

Тыва дылды, сайзырадыр, тыва чогаалды чон аразынга суртаалдаар, база аныяк чогаалчыларның чогаадыкчы ажыл-чорудулгазын деткиир сорулгалыг “Уран сөстүң сырыны” деп төлевилелдиң үш дугаар болганы ол. Ол төлевилел ийи ат-сураглыг херээжен чогаалчылар ТКҮ-ниң “Литературлуг музейиниң” эргелекчизи Мария Амын-ооловна Күжүгеттиң,  Национал школа хөгжүдер институдунуң улуг методизи Лидия Ооржактың удурттулгазы-биле 2017 чылдан эгелеп “Поэзия хүнүнге” тураскаадып эрттирип эгелээн.

Шүлүк-чогаал байырлалының бирги киржикчилери ТР-ның Улустуң чогаалчызы Эдуард Мижит база Тывада билдингир чогаалчылар Мария Күжүгет, Саяна Өндүр, Меңги Ооржак олар болганнар.  Ийиги  байырлалга хоочун чогаалчы Лидия Иргитке баштаткан аныяк чогаалчылар Мааты-оол Шончалай, Альберт Маадыр-оол база Григорий Кылын-оол боттарының чогаалдырын чонга таныштырган. Ынчан  Кызыл хоорайда чаа ажыттынган 16 дугаарлыг лицейниң өөреникчилери шүлүк чогаалынга сонуургалдыын бадыткап, идепкейлиг киришкеннер.

Үшкү шүлүк байырлалы “Национал школа хөгжүдер институдунуң” улуг методизи Лидия Ооржактың 60 харлаанынга уткуштур эрткен.

Ук хемчегге Лидия Ооржак база аныяк шүлүкчүлер Григорий Кылын-оол, Алдынмай Сагаан-оол, Кежик Коңзай база хөглүг-баштак чогаалдарын таныштырып Март-оол Ховалыг киришкеннер. Бо удаада ужуражылга “Амыр-менди, сагыызыным!”  деп шүлүк-чогаал байырлалын Мария Күжүгеттиң башкарып эрттиргени киржикчилерни-даа, аалчыларны-даа шүлүк делегейинче шымны бээринче кыйгырганзыг болган. Чүге дээрге Лидия Ооржак болгаш  аныяк шүлүкчүлер боттарының сагыш-сеткилиниң ханызынга төрүттунген шүлүктерин боттары номчуп турганнар. Ол ужуражылганың эң-не чедиишкинниг болгаш түңнелдиин бадыткап турары ында болду.

Уран номчулга  чаңчыл ёзугаар улуг назылыындан эгелээр. Ынчангаш эгезин башкы, шүлүкчү Лидия Ооржак баштапкан. Шүлүкчүнүң чогаалдарының  темалары янзы-бүрү: шүлүк, шүлүкчү кижиниң ажыл-ижи дугайында шүлүктерден эгелээш, ава, төрээн чер, ынакшыл, бот кыжыртыныг дээш оон-даа өске шүлүктерни Лидия Ооржак номчаан.

Аныяк шүлүкчүлер Григорий Кылын-оол, Алдынмай Сагаан-оол, Кежик Коңзай база Март-оол Ховалыг чыылганнарның сагыш-сеткилин доюлдурганнар. Янзы-бүрү мергежилдиг аныяк чогаалчыларның бодунуң төрээн черин, ада-иезин, ынакшылды алгап-мактап күүсеткени аажок чараш болду. Григорий Кылын-оол бодунуң шүлүктерин шуптузун шээжи-биле номчуур кайгамчык талантылыг кижи болду. Алдынмай Сагаан-оол хөй янзы темаларга шүлүктерин бараалгаткан, ылыңгыя ынакшыл темазы кончуг уран-чечен талалары-биле онзаланып турду. Март-оол Ховалыг аныяк чогаалчыга улустуң чогаалчызы Эдуард Мижиттиң шүгүмчүлелдиг үнелели кайы хире улуг дузаны чедирип турарын демдегледи. Кежик Конзай шүлүктериниң башкызы Мария Күжүгетке четтиргенин илередип, Лидия Ооржакка тураскадып, бодунуң шүлүүнге бодунуң бижип алган ырызын күүседирге, кижиниң карааның чажы бүлдеңейни бээр чорду.

Шүлүк байырлалының түңнелинде шүлүкчү Альберт Маадыр-оол: “Аныяк чогаалчыларны чон аразынче үндүрүп турары кончуг эки чүве-дир деп билип тур мен, ынчангаш мындыг ужуражылгалар удаа-дараа эрттип турар болза эки” – деп демдегледи.

Аныяк, ады сурагжы берген шүлүкчү Эрик Донгак Тыва национал театр-биле аныяк чогаалчыларның аразында кады ажылдажылга болгаш 2019 чылда – театр чылында бот-тывынгыр театрларның аразында көрүлдеге даштыкы классик драматургтарның шиилерин көргүзеринче угландырганын демдеглээш, чогаалчыларны шиилерни тыва дылче очулдурарының ажылынче идепкейлиг киржиринче кыйгырган. Аныяктарның чогаадыкчы ажылын нептередири-биле оларның ужуражылгаларын көдээ клубтарга, школаларга эрттирин база сүмелээн.

Шүлүк байырлалының төнчүзүнде Лидия Хорагаевна чыылган аалчыларынга четтиргенин илередип, “сагыш-сеткил ядарап турар өйде мындыг ужуражылгаларга келгеш, кижи дыштанып алыр, иштики делегейи тодуп, байып аар-дыр. Бирде-бирде кижини чаасканзырал бүргей бээр. Бо кежээде шүлүк чугаалаан эш-өөрүмге, аныяк шүлүкчүлерге” өөрүп четтиргенин катап база демдегледи.

Ак орукту “Уран сөстүң сырынынга” күзээлиңер. База катап ужурашкыже!