Россия Федерациязыныӊ күрүне байырлалы — Конституция хүнү-биле байырывысты чедирип тур бис!

Республиканыӊ хүндүлүг чурттакчылары!

Россия Федерациязыныӊ күрүне байырлалы – Конституция хүнү-биле байырывысты чедирип тур бис! Россия Федерациязыныӊ үндезин хоойлузу хамааты кижиниӊ кол эрге-ажыын болгаш хүлээлгелерин, күрүнениӊ дээди үнезин болгаш күрүне принциптерин тодарадып турар. Конституция бистиӊ чуртувустуӊ хамаатыларынга боттарыныӊ күзелин илередир болгаш чурттуӊ социал-экономиктиг сайзыралынга кол шиитпирлер хүлээп алырынга киржир,  культурлуг болгаш сагыш-сеткил үнелелдерин катап диргизер арганы берип турар. Бистиӊ хүлээлгевис – Конституцияда салдынган бүгү нормаларны ыяк билир болгаш сагыыр, кол хоойлуга чагыртыр ужурлуг. Конституция хамаатыларныӊ тайбыӊ болгаш эп-найыралыныӊ магадылалы болур, бистиӊ шуптувусту кадып турар болгаш чоннуӊ күжү быжыг туруштуг, хоойлу-дүрүмнүг күрүнени тургузарынче угландырып турар.

Шуптуӊарга тайбыӊ чорукту, чедиишкинни, эки эгелээшкиннерни, аас-кежикти күзедивис!

Хүндүткел-биле, Национал школа хөгжүдер институттуӊ директору, ажылдакчылары