Тыва дылдың башкылаашкынының дугайында

2018 чылдың декабрь 6-да Национал школа хөгжүдер институттуң удуртулгазы-биле Тыва Республиканың өөредилге болгаш эртем яамызының хуралдаар залынга республиканың болгаш кожууннарның тыва дыл болгаш чогаал башкыларының өөредилге-методиктиг каттыжыышкыннарының даргалары, өөредилге эргелелдериниң даргалары, Кызыл кожууннуң өөредилге эргелелиниң библиотекары-биле кады ажылдажылганың ажылчы хуралы болуп эрткен. Ниитизи-биле хуралга тыва дыл болгаш чогаал башкылары, эртем ажылдакчылары, «Тываның өөредилге сайзырадыр болгаш билиг бедидер институттуң» тыва болгаш орус дылдар кафедразының методизи, Кызыл хоорайның өөредилге департаментизиниң методизи, школалар харыылаар килдистиң даргазы дээш 40 кижи келген. Билдингир чылдагааннар-биле кээп шыдавайн барган кожууннар: Тожу, Тере-Хөл, Мөңгүн-Тайга болгаш Бай-Тайга кожуундан төлээлер киржип келбээннер.

Хуралдың хүн айтырыынга дараазында айтырыгларны көрген:

  1. Тыва дылдың башкылаашкынының дугайында (бердинген таблица езугаар чыгганы-биле). Илеткелчилер: – республиканың болгаш кожууннарның тыва дыл болгаш чогаал башкыларының өөредилге-методиктиг каттыжыышкыннарының даргалары.
  2. Тыва Республиканың «Тыва дылдың сайзыралы 2017-2020 чылдарда» деп күрүне программазынче («Тыва дыл – өг-бүледе», «Тыва дыл – бичии чаштарга», «Тыва дыл – өөредилге черлеринде») деп төлевилелдерни киирер дугайында. Илеткелчи – Товуу С.С., философия эртемнериниң кандидады, «Национал школа хөгжүдер институттуң» директору.
  3. Организастыг айтырыглар.

Бирги айтырыгга хамаарыштыр республиканың болгаш кожууннарның тыва дыл болгаш чогаал башкыларының өөредилге-методиктиг каттыжыышкыннарының даргалары школаларда тыва дыл шактары, өөреникчилерниң немелде өөредилге талазы-биле кичээлдериниң болгаш өөредилге номнарының хандырылгазының дугайында бөгүнгү сан-чурагай-биле таныштырган. Ниитизи-биле республика школаларында тыва дыл болгаш чогаалга өөредилге номнарының чедишпези-биле башкыларга болгаш өөреникчилерге өөренир, ажылдаар байдалдар тургузарынга шаптараазыннарның дугайын болгаш башкыларның билиин бедидериниң талазы-биле хыналдаларны шыңгыырадыр дугайын келген башкылардан 35 кижи саналдаан.

Ийиги айтырыгга хамаарыштыр хуралга келгеннер С.С. Товуунуң «Тыва дылдың сайзыралы 2017-2020 чылдар» деп күрүне программазынче («Тыва дыл – өг-бүледе», «Тыва дыл – бичии чаштарга», «Тыва дыл – өөредилге черлеринде») деп төлевилелдерни киирер дугайында санал-оналын бүрүнү-биле деткээннер.

Хуралды түңнеп тура, С.С. Товуу республиканың болгаш кожууннарның тыва дыл болгаш чогаал башкыларының өөредилге-методиктиг каттыжыышкыннарының даргаларынга үстүнде айыттынган пунктулардан ам-даа делгереңгей медээни чыып белеткээринге тодаргай үени айтып, даалгаларны бергеш, кады демниг ажылдажылгаже кыйгырган.